Všeobecné podmínky inzerce

Všeobecné podmínky internetové inzerce na web stránkách provozovatele R.E.P. FILM, zahrnující webové portály REPFILM.EU, TotalVideo.info, TVGLOBE.info, TVVienna.info, PodivejSe.EU a internetový projekt TocVideo.cz (TVBV.cz, TVBrno.info, TVPraha.info)

 

Všeobecné podmínky internetové inzerce

Platné od 1.10.2010

 

PREAMBULE

Tyto Všeobecné podmínky představují obecné podmínky zajištění uveřejnění Internetové inzerce na Serverech a vztahují se na všechny Zadavatele, kteří nakupují uveřejnění Internetové inzerce na těchto Serverech.

ERASOFT-internet-domain-all

 Tyto Všeobecné podmínky jsou vydány v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí je rozhodující česká verze.Obecná ustanovení

Sdružení R.E.P. FILM (vzniklé na základě zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů) se sídlem Břeclav 4, Na Valtické 700/67, PSČ 691 41 (dříve Břeclav 3, Lidická 1911/42, PSČ 690 03), IČ: 265 87 106, zapsané dne 11.3.2002 na Ministerstvu vnitra ČR v seznamu občanských sdružení (dále jen "Poskytovatel" a "Provozovatel") je mimo jiné provozovatelem internetových portálů REPFILM.EU, TotalVideo.info, TVGLOBE.info, TVVienna.info, PodivejSe.EU a internetového projektu TocVideo.cz (TVBV.cz, TVBrno.info, TVPraha.info) dostupných na svých internetových adresách (URL) http://www.totalvideo.info, http://www.tvglobe.info a dalších serverů www.tvvienna.info, www.podivejse.eu, www.tocvideo.cz, www.tvbv.cz, www.tvbrno.info, www.tvpraha.info a www.repfilm.eu (dále jen "Servery"). Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy na Serverech k prezentaci reklamního sdělení a jiných reklamních prvků. To v souladu s nabídkou a pravidly Provozovatele - Poskytovatele.

R.E.P. FILM - media production
 

OBSAH

1. Definice
2. Cenové podmínky Internetové inzerce
3. Obecné podmínky Internetové inzerce
4. Přílohy

 
ČÁST 1

DEFINICE

Následující výrazy mají pro účely těchto Všeobecných podmínek níže uvedený význam:

Cena internetové inzerce znamená cenu uveřejnění Reklamy a zajištění Sponzorování na Serverech;
Ceník internetové inzerce znamená ceník uvádějící zejména Cenu internetové inzerce. Ceník internetové inzerce vydává Poskytovatel a jeho aktuální znění je k dispozici v sídle Poskytovatele a na internetových stránkách R.E.P. FILM v sekci Reklama a inzerce ;
Externí statistika znamená statistiku, která je automaticky generována třetí osobou odlišnou od Poskytovatele k Reklamní kampani, a to prostřednictvím Externího systému. Externí statistika musí uvádět alespoň počet zobrazení Reklamy a počet Kliků za období Reklamní kampaně;
Externí systém má význam uvedený v čl. 3.9 těchto Všeobecných podmínek;
INTERGRAM znamená INTERGRAM – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, o.s;
Inzerce znamená (I.) Internetovou inzerci a (II.) inzerci na ostatních Mediálních kanálech;
Internetová inzerce znamená (I.) Reklamu a (II.) Sponzorské vzkazy;
Jiný klient má význam uvedený v čl. 2.9 těchto Všeobecných podmínek;
JsteTam.cz znamená webový portál, který je provozovaný Poskytovatelem;
Klik znamená aktivitu na straně uživatele Serveru, která prostřednictvím daného Reklamního formátu vyvolá obsah webových stránek umístěný na jiných internetových adresách (URL);
Mediální kanály to znamená REPFILM.EU, TotalVideo.info, TVGLOBE.info, TVVienna.info, TocVideo.cz, TVBV.cz, TVBrno.info, TVPraha.info, PodivejSe.EU a servery či jiné mediální kanály, které takto Poskytovatel označí;
Nestandardní reklama znamená Reklamní pozici neuvedenou v Ceníku internetové inzerce nebo Reklamní formát neuvedený v Technických podmínkách;
Nevhodná inzerce má význam uvedený v čl. 3.13 těchto Všeobecných podmínek;
Obchodní zákoník znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění;
Objem objednávky znamená objem Internetové inzerce nakoupený Zadavatelem prostřednictvím jednotlivé Závazné objednávky;
OSA znamená OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.;
PodivejSe.EU znamená webový portál, který je provozovaný Poskytovatelem;
Poskytovatel znamená: Občanské sdružení R.E.P. FILM (vzniklé na základě zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů) se sídlem Břeclav 4, Na Valtické 700/67, PSČ 691 41 (dříve Břeclav 3, Lidická 1911/42, PSČ 690 03), IČ: 265 87 106, které je zapsané ode dne 11.3.2002 na Ministerstvu vnitra ČR;
Přirážka znamená jakýkoli příplatek hrazený Zadavatelem za zvláštní kvalitativní vlastnosti Reklamy;
Reklamace znamená uplatnění nároku z odpovědnosti za vady Internetové inzerce Zadavatelem;
Reklama znamená (I.) Reklamní formát; (II.) Nestandardní reklamu; a (III.) Reklamní spot, umístěné na Serverech;
Reklamní spot znamená audiovizuální, případně pouze vizuálně zpracované oznámení, předvedení či jinou prezentaci, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb;
Reklamní formát znamená běžné technické provedení reklamního sdělení odlišné od Reklamního spotu nebo Nestandardní reklamy, uvedené v Ceníku internetové inzerce (např. statický banner, dynamický banner, interaktivní banner, direct mail apod.);
Reklamní kampaň znamená uveřejnění Reklamy v objemu uvedeném v Upřesňující objednávce;
Reklamní podklady znamená podklady dodané Zadavatelem Poskytovateli, které jsou nezbytné pro uveřejnění Internetové inzerce na Serveru v souladu s Upřesňující objednávkou;
Reklamní pozice znamená prostor na stránce dané služby na Serveru, ve kterém se zobrazuje konkrétní Reklama. Reklamní pozice jsou specifikovány v aktuálním Ceníku internetové inzerce;
Rozhodčí soud má význam uvedený v čl. 3.16 těchto Všeobecných podmínek;
Servery znamená internetové servery provozované Poskytovatelem na internetových adresách (URL): (I.) http://www.TotalVideo.info, (II.) http://www.TVGlobe.info, (III.) http://www.TocVideo.cz, (IV.) http://www.PodivejSe.EU, (V.) http://www.TVBV.cz, (VI.) http://www.TVBrno.info, (VII.) http://www.TVPraha.info, (VIII.) http://www.TVVienna.info, (IX.) http://www.REPFILM.EU a další internetové servery provozované Poskytovatelem a uvedené v Ceníku internetové inzerce;
Sponzorování znamená příspěvek poskytnutý k přímému či nepřímému financování formátů uveřejňovaných na Serverech s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony osoby, která takový příspěvek poskytla;
Sponzorský vzkaz znamená audiovizuální, případně pouze vizuálně či zvukově zpracovaný sponzorský vzkaz umístěný na Serveru, kterým Poskytovatel upozorňuje návštěvníka Serveru na osobu, která zajistila Sponzorování;
Statistika poskytovatele znamená statistiku, která je automaticky generována reklamním systémem Poskytovatele ke každé Reklamní kampani a která uvádí počet zobrazení Reklamy a počet Kliků za období Reklamní kampaně, případně i další údaje dle uvážení Poskytovatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo umožňující přístup ke Statistice poskytovatele ve vztahu k Reklamní kampani Zadavatele obdrží Zadavatel od Poskytovatele na vyžádání po zahájení Reklamní kampaně. Statistika poskytovatele uvádí údaje zpětně (pro příslušný den se generují údaje v průběhu následující noci). Předmětem případné Reklamace mohou být pouze údaje o počtu zobrazení Reklamy;
Technické podmínky znamená technické podmínky pro jednotlivé Reklamní formáty, jejichž aktuální znění je k dispozici na internetových stránkách Poskytovatele - http://www.repfilm.eu
TocVideo.cz znamená Internetový videokatalog, který je provozovaný Poskytovatelem;
TVGLOBE.info znamená webový portál, který je provozovaný Poskytovatelem;
TVPraha.info znamená webový portál, který je provozovaný Poskytovatelem;
TVVienna.info znamená webový portál, který je provozovaný Poskytovatelem;
Upřesňující objednávka znamená neodvolatelnou objednávku uzavřenou v souladu s Všeobecnými podmínkami, jejímž prostřednictvím, případně prostřednictvím více Upřesňujících objednávek, je umísťován Objem objednávky;
Všeobecné podmínky znamená tyto Všeobecné podmínky internetové inzerce;
Zadavatel znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která nakupuje Internetovou inzerci;
Zákon o ochraně spotřebitele znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění;
Zákon o regulaci reklamy znamená zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění;
Závazná objednávka znamená neodvolatelnou objednávku, na základě které se Zadavatel zavazuje umístit Internetovou inzerci ve stanoveném objemu na Serverech v průběhu kalendářního roku, pro který je Závazná objednávka učiněna, a to prostřednictvím jedné nebo více Upřesňujících objednávek.

 
ČÁST 2

CENOVÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉ INZERCE

Tato Část 2 Všeobecných podmínek stanovuje obecné podmínky pro určení Ceny internetové inzerce.

Zadavatelé nakupují Internetovou inzerci prostřednictvím jednotlivých Závazných objednávek, které jsou ve všech podstatných ohledech shodné se vzorem, který tvoří Přílohu č. 1 těchto Všeobecných podmínek. Závazné objednávky určují zejména Objem objednávky a jeho rozložení mezi jednotlivé Servery. Závazná objednávka může být uzavřena k nakoupení Internetové inzerce pouze jednoho subjektu. Objem objednávky se umisťuje prostřednictvím jedné nebo více Upřesňujících objednávek, které jsou ve všech podstatných ohledech shodné se vzorem, který tvoří Přílohu č. 2 těchto Všeobecných podmínek, popřípadě jiným způsobem stanoveným Poskytovatelem.

Povinnost uzavřít Závaznou objednávku se na Zadavatele nevztahuje v případě, že v daném kalendářním roce: (I.) objem Zadavatelem nakoupené Internetové inzerce nepřekročí 500.000,- Kč; nebo (II.) Zadavatel nakupuje výhradně Internetovou inzerci. V případech dle předchozí věty uzavře Zadavatel pouze Upřesňující objednávku. Jestliže tyto Všeobecné podmínky, nebo jiná dokumentace uzavřená mezi poskytovatelem a Zadavatelem ohledně Internetové inzerce stanoví jakékoli povinnosti ve vztahu k Závazné objednávce, pak pro zajištění uveřejnění Internetové inzerce takového Zadavatele se za Závaznou objednávku považuje Upřesňující objednávka.A. Nákup a umístění Internetové inzerce

2.1 Zadavatel je povinen doručit Poskytovateli návrh Upřesňující objednávky, prostřednictvím které Zadavatel umístí příslušný Objem objednávky, nejpozději pět (5) pracovních dnů před počátkem příslušné Reklamní kampaně nebo před datem, kdy má být uveřejněn Sponzorský vzkaz.

2.2 Upřesňující objednávka bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

(a) označení Serveru, na němž má být Internetová inzerce umístěna;
(b) objem Internetové inzerce, který má být umístěn na konkrétním Serveru;
(c) termín uveřejnění Internetové inzerce;
(d) formát Reklamy nebo označení formátu, který má být předmětem Sponzorování;
(e) příslušnou Reklamní pozici.2.3 Upřesňující objednávka se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy ji Poskytovatel písemně potvrdí. Poskytovatel se zavazuje potvrdit Upřesňující objednávku do dvou (2) pracovních dnů od okamžiku jejího doručení Zadavatelem, nebo ve stejné lhůtě Zadavateli sdělit důvody jejího odmítnutí.

2.4 Minimální finanční objem Upřesňující objednávky činí 5.000,- Kč. V případě, že objem Upřesňující objednávky této výše nedosahuje, je Poskytovatel oprávněn dle čl. 3.11 těchto Všeobecných podmínek Upřesňující objednávku odmítnout.

2.5 V případě, že si Zadavatel přeje zrušit již uzavřenou Upřesňující objednávku, je povinen svůj záměr oznámit Poskytovateli písemně nejpozději sedm (7) pracovních dnů před sjednaným dnem uveřejnění Internetové inzerce. V případě nedodržení této povinnosti je Poskytovatel oprávněn požadovat po Zadavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši:

(a) 30 % z Ceny internetové inzerce při zrušení Upřesňující objednávky šest (6) až pět (5) pracovních dnů před plánovaným datem uveřejnění Internetové inzerce;
(b) 50 % z Ceny internetové inzerce při zrušení Upřesňující objednávky čtyři (4) až tři (3) pracovní dny před plánovaným datem uveřejnění Internetové inzerce;
(c) 70 % z Ceny internetové inzerce při zrušení Upřesňující objednávky dva (2) a méně pracovní dny před plánovaným datem uveřejnění Internetové inzerce;
(d) 100 % z Ceny internetové inzerce při zrušení Upřesňující objednávky v den sjednaného uveřejnění Internetové inzerce či průběhu uveřejnění Internetové inzerce.2.6 Poskytovatel je oprávněn zrušit již uzavřenou Závaznou objednávku v případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo jiný příslušný státní orgán zahájí nebo zahájil řízení nebo šetření po uzavření Závazné objednávky, které (I.) směřuje k zákazu činností, ke kterým je Poskytovatel dle takové Závazné objednávky zavázán; nebo (II.) může způsobit Poskytovateli újmu, či být k neprospěchu Poskytovatele, pokud by Poskytovatel pokračoval v provádění činností dle příslušné Závazné objednávky.


B. Cena internetové inzerce

2.7 Cena internetové inzerce je určována a hrazena na základě (I.) těchto Všeobecných podmínek, (II.) příslušného Ceníku internetové inzerce platného ke dni uzavření Závazné objednávky, a (III.) případných dalších písemných smluvních ujednání mezi Poskytovatelem a Zadavatelem. Cenu Nestandardní reklamy sdělí Poskytovatel Zadavateli na žádost Zadavatele.

2.8 Pokud není stanoveno jinak, vychází Poskytovatel při fakturaci ceny Reklamy ze Statistiky poskytovatele.

2.9 V případě, že Internetová inzerce obsahuje propagaci obchodní značky (brandu) jiného klienta než je klient, na jehož propagaci nebo k propagaci jehož výrobků nebo služeb je taková Internetová inzerce určena (dále jen „Jiný klient“), účtuje Poskytovatel Zadavateli Přirážku ve výši 15 % z ceny takové Internetové inzerce za každou takovou další obchodní značku (brand). Za propagaci obchodní značky Jiného klienta je považována i situace, kdy je logo, zboží či služby Jiného klienta obsaženo v Internetové inzerci, která propaguje spotřebitelskou soutěž. V případě, že Internetová inzerce obsahuje zobrazení obchodní značky (brandu) Jiného klienta a tento Jiný klient není v Internetové inzerci žádným jiným způsobem prezentován a délka zobrazení dané obchodní značky (brandu) nepřesáhne pět (5) sekund, potom Poskytovatel nebude Zadavateli Přirážku dle tohoto článku účtovat. Poskytovatel nebude Zadavateli Přirážku dle tohoto článku účtovat taktéž v případě, že se v Internetové inzerci objeví produkt Jiného klienta, aniž by byla současně zobrazena nebo verbálně zmíněna jeho obchodní značka (brand).

2.10 Závazek Zadavatele zaplatit Poskytovateli Cenu internetové inzerce vzniká v okamžiku zajištění uveřejnění Internetové inzerce. Za okamžik zajištění uveřejnění Internetové inzerce se považuje:

(a) okamžik, kdy byla Internetová inzerce uveřejněna na příslušném Serveru určeném Zadavatelem v Upřesňující objednávce; nebo
(b) okamžik, kdy Internetová inzerce měla být uveřejněna na příslušném Serveru určeném Zadavatelem v Upřesňující objednávce, ale uveřejněna nebyla z důvodů na straně Zadavatele.


Splatnost závazku Zadavatele zaplatit Cenu internetové inzerce je upravena v čl. 2.11 těchto Všeobecných podmínek.


2.11 Poskytovatel vystavuje daňový doklad, a to měsíčně zpětně. Zadavatel se zavazuje uhradit Cenu internetové inzerce do třiceti (30) dnů od vystavení daňového dokladu, přičemž uhrazením se rozumí připsání Ceny internetové inzerce ve prospěch účtu Poskytovatele.

2.12 V případě, že je Zadavatel v prodlení s plněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči Poskytovateli, je Poskytovatel oprávněn:

(a) požadovat po Zadavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou Ceny internetové inzerce; a
(b) neuveřejňovat Internetovou inzerci nakoupenou Zadavatelem až do zaplacení dlužné částky z Ceny internetové inzerce Zadavatelem.


2.13 Bez ohledu na ustanovení čl. 2.11 těchto Všeobecných podmínek je Poskytovatel kdykoliv oprávněn požadovat zaplacení 100 % Ceny internetové inzerce předem. Poskytovatel v takovém případě vystaví daňový doklad nejpozději patnáct (15) dnů před jeho splatností. Příslušná částka musí být připsána na účet Poskytovatele nejpozději jeden (1) pracovní den před sjednaným datem uveřejnění Internetové inzerce. V případě, že platba není na účet Poskytovatele připsána řádně a včas, není Poskytovatel povinen Internetovou inzerci uveřejnit.

2.14 V případě hrazení Ceny internetové inzerce cizí volně směnitelnou měnou je pro určení směnného kursu rozhodující den připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

2.15 Vznikne-li v souvislosti se zajišťováním uveřejnění Internetové inzerce Poskytovateli či Zadavateli nárok na jakoukoli smluvní pokutu, je tato smluvní pokuta splatná do třiceti (30) dnů ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti, za které přísluší smluvní pokuta, a to na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem.


C. Reklamace

2.16 V případě, že Poskytovatel poskytne Zadavateli vadné plnění ve smyslu čl. 2.19 níže, vznikne Zadavateli nárok na (I.) přiměřenou náhradu nebo (II.) slevu z Ceny internetové inzerce dle čl.2.22. Volba mezi nároky uvedenými v tomto čl. 2.16 náleží Poskytovateli.

2.17 Lhůta pro uplatnění Reklamace je čtrnáct (14) dnů ode dne, kdy Zadavatel zjistil nebo při vynaložení odborné péče mohl zjistit vadu Internetové inzerce, nejdéle však sedm (7) dnů od skončení příslušné Reklamní kampaně nebo uveřejnění příslušného Sponzorského vzkazu.

2.18 Reklamace musí být u Poskytovatele uplatněna písemně a musí z ní být zřejmé, v čem přesně vada plnění Poskytovatele spočívá.

2.19 Za vadné plnění na straně Poskytovatele se považuje zejména:

(a) u Reklamních formátů prodávaných fixně na časové období (I.) nefunkčnost příslušného Serveru nebo jakékoliv jeho části či (II.) nezobrazování Reklamního formátu po dobu delší než šest (6) hodin za den nebo dvacet čtyři (24) hodin za týden;
(b) nesplnění objednaného nebo Poskytovatelem garantovaného počtu zobrazení nebo nedodržení exkluzivity u Reklamního formátu prodávaného fixně na časové období;
(c) nefunkčnost Kliku způsobená zaviněním na straně Poskytovatele;
(d) zobrazování Internetové inzerce Zadavatele ve výrazně odlišné části stránky než bylo potvrzeno v Upřesňující objednávce.


2.20 Za vadné plnění na straně Poskytovatele se ani při splnění podmínek uvedených v čl. 2.19 výše nepovažuje:

(a) pokles v návštěvnosti Serveru ve srovnání s návštěvností daného Serveru za období posledních dvou (2) kalendářních měsíců;
(b) nefunkčnost příslušného Serveru zapříčiněná okolnostmi, které nastaly nezávisle na vůli Poskytovatele. Za takové okolnosti se považují např. občanské nepokoje, vojenské operace, nouzový stav nebo stav pohotovosti, zásahy státu nebo jiné příslušné autority, počasí, poruchy spojových služeb, technické závady, nedostatek elektřiny, dodržování zákonných předpisů Poskytovatelem, včetně dodržování zákonných povinností jakými je poskytování informací veřejnosti, spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli nebo další události;
(c) přerušení uveřejňování Internetové inzerce v případě zcela mimořádných událostí včetně technických důvodů (např. mnohonásobně zvýšená návštěvnost stránek přetěžující Servery).


2.21 V případě poskytnutí náhradního plnění se Poskytovatel a Zadavatel neprodleně písemně dohodnou na způsobu a rozsahu náhradního plnění v nejbližším možném nebo oběma stranám vyhovujícím termínu. Není-li z důvodů na straně Poskytovatele náhradní plnění možné, poskytne Poskytovatel Zadavateli při oprávněné Reklamaci slevu z Ceny internetové inzerce.


2.22 V případě poskytnutí Slevy se Poskytovatel zavazuje poskytnout Zadavateli slevu v následující výši:

(a) Pokud uskutečněné plnění nedosáhne ani 80 % objemu Internetové inzerce nakoupené Zadavatelem prostřednictvím Upřesňující objednávky, náleží Zadavateli sleva ve výši 25 % z Ceny internetové inzerce nakoupené Zadavatelem na základě takové Upřesňující objednávky;
(b) Pokud uskutečněné plnění nedosáhne ani 60 % objemu Internetové inzerce nakoupené Zadavatelem prostřednictvím Upřesňující objednávky, náleží Zadavateli sleva ve výši 50 % z Ceny internetové inzerce nakoupené Zadavatelem na základě takové Upřesňující objednávky;
(c) Pokud uskutečněné plnění nedosáhne ani 40 % objemu Internetové inzerce nakoupené Zadavatelem prostřednictvím Upřesňující objednávky, považuje se taková Upřesňující objednávka za nerealizovanou a Zadavatel není povinen zaplatit Cenu internetové inzerce nakoupené na základě takové Upřesňující objednávky.2.23 Pokud byla faktura za Cenu internetové inzerce, ohledně níž byla uplatněna oprávněná Reklamace již Poskytovatelem vystavena, uplatňuje se sleva z Ceny internetové inzerce formou dobropisu. V ostatních případech Poskytovatel sníží o příslušnou slevu Cenu internetové inzerce fakturovanou Zadavateli.

 
ČÁST 3

OBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉ INZERCE

 

3.1 Výrobu Internetové inzerce je povinen zajistit Zadavatel, pokud Poskytovatel neurčí jinak.

3.2 Zadavatel je plně odpovědný za obsahovou stránku Internetové inzerce a zavazuje se Poskytovatele odškodnit v souvislosti s veškerými nároky jakékoli povahy uplatňovanými třetími osobami vůči Poskytovateli, především pak nároky uplatňovanými v souvislosti se Zákonem o regulaci reklamy, Zákonem o ochraně spotřebitele, s právem na ochranu osobnosti, soutěžním právem, jakož i právem nekalé soutěže, právem autorským a právy s ním souvisejícími, není-li dále stanoveno jinak, právy průmyslovými a právy na označení původu a jakýmikoli dalšími právy, jakož i veškerými dalšími náklady, které vzniknou Poskytovateli v souvislosti s uplatněním nároků třetích osob ve smyslu tohoto čl. 3.2.

3.3 Zadavatel uzavřením Upřesňující objednávky potvrzuje a zaručuje, že s nositeli autorských práv a práv souvisejících s právem autorským uzavřel licenční smlouvy, opravňující jej k zařazení příslušných předmětů autorskoprávní ochrany do Internetové inzerce, včetně oprávnění užít je při užití Internetové inzerce uveřejněním na Serverech a že uhradil veškeré odměny za takové užití. Záruky dle předchozí věty se nevztahují na uveřejnění hudebních děl (ať již s textem nebo bez textu) autorů, kteří jsou zastupováni OSA. Oprávnění k uveřejnění děl autorů zastupovaných OSA na Serverech získá na základě příslušné hromadné smlouvy uzavřené s OSA Poskytovatel, který také uhradí prostřednictvím OSA příslušné autorské odměny za uveřejnění těchto děl na Serverech. Oprávnění k zařazení děl autorů zastupovaných OSA i autorů dosud chráněných děl nezastupovaných OSA do Internetové inzerce je Zadavatel povinen získat přímo od takových autorů a současně je povinen jim zaplatit autorskou odměnu za takové užití. Přímo od autorů nezastupovaných OSA je Zadavatel povinen získat také oprávnění k uveřejnění příslušných děl na Serverech a zaplatit jim autorské odměny za takové užití. Pokud je v Internetové inzerci užit jakýkoli zvukový nebo zvukově obrazový záznam, Zadavatel zaručuje, že od výrobců a výkonných umělců, jejichž umělecké výkony jsou na takovém záznamu zaznamenány, získal oprávnění k zařazení těchto uměleckých výkonů a záznamů do Internetové inzerce a zaplatil příslušné odměny za oprávnění k jejich užití při užití Internetové inzerce uveřejněním na Serverech a vypořádal oprávněné nároky takovýchto výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů a výkonných umělců za uvedené užití. Je-li v Internetové inzerci užit zvukový záznam vydaný k obchodním účelům nebo hudební zvukově obrazový záznam, je Zadavatel povinen získat oprávnění k jeho k zařazení do Internetové inzerce přímo od výrobce takového záznamu a zaplatit mu odměnu za takové užití. Oprávnění k zařazení uměleckých výkonů zaznamenaných na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům nebo na hudební zvukově obrazový záznam do Internetové inzerce je Zadavatel povinen získat prostřednictvím INTERGRAM a jeho prostřednictvím je současně povinen zaplatit odměnu za takové užití. Oprávnění k uveřejnění uvedených předmětů autorskoprávní ochrany na Serverech získá Poskytovatel na základě příslušné hromadné smlouvy uzavřené s INTERGRAM a zaplatí jeho prostřednictvím příslušné odměny. Zadavatel se zavazuje na vyžádání Poskytovatele předložit kopie příslušných smluv prokazujících vypořádání nároků příslušných nositelů práv ve shora uvedeném rozsahu a kopii hlášení pro INTERGRAM.

3.4 Zadavatel je povinen nejpozději ke dni předání nosiče, na němž je Internetová inzerce zaznamenána, předat Poskytovateli údaje o výrobci Internetové inzerce a hudební sestavu Internetové inzerce obsahující název každé užité skladby, jméno autora hudby a textu, případně překladu textu, označení vydavatele a přesnou stopáž užité hudby. Obsahuje-li Internetová inzerce rovněž zvukový záznam vydaný k obchodním účelům nebo hudební zvukově obrazový záznam, uvede Zadavatel tuto skutečnost v hudební sestavě Internetové inzerce a dodá údaje o užitém zvukovém záznamu vydaném k obchodním účelům nebo hudebním zvukově obrazovém záznamu, tj. zejména označení výrobce užitého zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům nebo hudebního zvukově obrazového záznamu. Nebude-li v hudební sestavě Internetové inzerce výslovně uvedeno, že Internetová inzerce obsahuje zvukový záznam vydaný k obchodním účelům nebo hudební zvukově obrazový záznam, je tato skutečnost pokládána za závazné prohlášení Zadavatele, že Internetová inzerce žádný takový záznam neobsahuje.

3.5 Uzavřením Upřesňující objednávky Zadavatel uděluje Poskytovateli souhlas s šířením Internetové inzerce prostřednictvím Serverů v rámci celosvětové počítačové sítě internet a potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých práv, potřebných k uveřejnění Internetové inzerce v podobě dodané Poskytovateli, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva a je oprávněn k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem duševního vlastnictví v Inzerci obsažených, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby.

3.6 Uzavřením Upřesňující objednávky Zadavatel uděluje Poskytovateli souhlas s použitím ukázek Internetové inzerce v rámci propagace služeb Poskytovatele.

3.7 Zadavatel je povinen poskytnout Poskytovateli Reklamní podklady nejpozději tři (3) pracovní dny před plánovaným datem uveřejnění Internetové inzerce. V případě Nestandardní reklamy činí lhůta pro poskytnutí Reklamních podkladů dle předchozí věty pět (5) pracovních dnů.

3.8 Reklamní podklady musejí být v souladu s Technickými podmínkami. V případě Nestandardní reklamy je Poskytovatel povinen nejpozději při uzavření Upřesňující objednávky specifikovat technické požadavky, které musí dodané Reklamní podklady splňovat.

3.9 Poskytovatel Zadavateli umožní uveřejňovat Internetovou inzerci prostřednictvím dodání příslušných html kódů externích reklamních systémů, tedy prostřednictvím na Poskytovateli nezávislého systému („Externí systém“), přičemž Externí systém musí být provozován osobou písemně odsouhlasenou Poskytovatelem. V takovém případě je Zadavatel povinen umožnit Poskytovateli bezplatný přístup do Externí statistiky týkající se příslušného Externího systému pro Internetovou inzerci umístěnou na Serverech. Poskytovatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku využití Externího systému.

3.10 V případě, že dojde k opakovanému výpadku Externího systému, který opakovaně dosáhne nejméně třicet (30) minut, je Poskytovatel oprávněn Zadavatele formou e-mailové zprávy upozornit na opakovaný výpadek. Nezjedná-li Zadavatel bezodkladně nápravu, je Poskytovatel oprávněn neuveřejňovat Internetovou inzerci prostřednictvím Externího systému až do okamžiku zjednání nápravy Zadavatelem.

3.11 Poskytovatel je oprávněn odmítnout, pozastavit nebo zrušit uveřejnění Internetové inzerce, pokud:

(a) Reklamní podklady nesplňují parametry stanovené v Technických podmínkách, resp. technické požadavky stanovené Poskytovatelem dle čl. 3.8 výše;
(b) obsah Internetové inzerce je dle přesvědčení Poskytovatele v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se Zákonem o regulaci reklamy nebo Zákonem o ochraně spotřebitele, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, dobrými mravy či etickým kodexem reklamy nebo ohrožuje veřejný pořádek;
(c) Internetová inzerce propaguje osobu, která je v soutěžním postavení vůči Poskytovateli nebo obchodnímu partnerovi Poskytovatele či směřuje po Kliku na stránky takového subjektu;
(d) Internetová inzerce svým obsahem odporuje obchodním zájmům Poskytovatele;
(e) Internetová inzerce neodpovídá aktuální nabídce Reklamních pozic dle Ceníku internetové inzerce nebo dle předchozí dohody Poskytovatele se Zadavatelem;
(f) počet zobrazení Reklamy objednaný Zadavatelem není reálný;
(g) finanční objem Upřesňující objednávky je nižší než 500,- Kč ;
(h) Upřesňující objednávka se vztahuje na reklamní prostor na Serverech, který je pro požadované období již vyprodán;
(i) jde o Upřesňující objednávku Internetové inzerce na vzdálenější období (obvykle více než 6 měsíců), u které Poskytovatel vzhledem k možným změnám mediálního portfolia, Reklamních formátů, návštěvnosti, Ceny internetové inzerce, Technických podmínek či jiných podmínek, nemůže zajistit uveřejnění požadované Internetové inzerce za podmínek platných v okamžiku zaslání takové Upřesňující objednávky;
(j) jde o Upřesňující objednávku Internetové inzerce na službě či stránce, u které Poskytovatel poskytuje exkluzivitu jinému Zadavateli;
(k) Poskytovatel má důvodné pochybnosti, zda Zadavatel disponuje všemi potřebnými právy (zejména autorskými či právy průmyslového vlastnictví) nutnými k uveřejnění Internetové inzerce, a to do doby než Zadavatel tato svá práva Poskytovateli hodnověrně prokáže;
(l) Zadavatel je v prodlení s úhradou Ceny internetové inzerce;
(m) v případě, kdy je Reklama uveřejňována prostřednictvím Externího systému nebo doplňovaná (I.) o měřící bod či body či (II.) jiným způsobem umožňujícím sbírání dat o uživatelích, kterým se Reklama zobrazí, jsou nebo mají být takový Externí systém či doplnění použity způsobem, který Poskytovatel neakceptuje.3.12 Oprávnění uvedená v čl. 3.11 výše náleží Poskytovateli i v případě, že skutečnosti zde uvedené vyjdou najevo v průběhu realizace Reklamní kampaně nebo uveřejnění Sponzorských vzkazů.

3.13 V případě, že nastane jakákoli skutečnost uvedená v čl. 3.11 výše (&#132Nevhodná inzerce&#147) a do plánovaného dne uveřejnění Internetové inzerce zbývá alespoň pět (5) pracovních dní, Poskytovatel upozorní Zadavatele písemně na Nevhodnou inzerci a vyzve jej ke sjednání nápravy zajištěním upravené nebo náhradní Internetové inzerce, pokud taková náprava přichází v úvahu. V případě, že Zadavatel nedoručí Poskytovateli opravenou Internetovou inzerci v dostatečném časovém předstihu před plánovaným datem uveřejnění Internetové inzerce, nejpozději však ve lhůtě stanovené v čl. 3.7 výše, Poskytovatel není povinen zajistit uveřejnění Nevhodné inzerce a současně v takovém okamžiku vznikne Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši části Ceny internetové inzerce odpovídající ceně za uveřejnění Internetové inzerce určené v Upřesňující objednávce, jejíž uveřejnění z důvodů uvedených v tomto článku Poskytovatel nezajistil a Poskytovatel je současně oprávněn částečně či zcela zrušit Upřesňující objednávku.

3.14 Pokud Zadavatel nebo Poskytovatel poruší svou povinnost vyplývající z těchto Všeobecných podmínek, Závazné objednávky, Upřesňující objednávky nebo jiného ujednání Poskytovatele a Zadavatele, je povinen nahradit škodu tím způsobenou druhé straně. Poskytovatel odpovídá za případnou škodu pouze do výše částek, které Zadavatel již prokazatelně uhradil za zajištění uveřejnění Internetové inzerce Poskytovateli v průběhu kalendářního roku, pro který byla příslušná Závazná objednávka či Upřesňující objednávka uzavřena. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními Obchodní zákoníku. Nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení, za které přísluší smluvní pokuty, není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

3.15 Poskytovatel neodpovídá za nedodržení nebo opožděné plnění jeho závazků způsobené událostmi mimo jeho kontrolu. Událostmi mimo kontrolu Poskytovatele se rozumí vyšší moc, jako např. občanské nepokoje, vojenské operace, nouzový stav nebo stav pohotovosti, zásahy státu nebo jiné příslušné autority, počasí, poruchy spojových služeb, technické závady, nedostatek elektřiny, dodržování zákonných předpisů nebo licenčních podmínek Poskytovatelem, včetně dodržování zákonných povinností jakými je poskytování informací veřejnosti, spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli nebo další obdobné události.

3.16 Veškeré spory mezi Poskytovatelem a Zadavatelem vyplývající nebo související s těmito Všeobecnými podmínkami, Závaznou objednávkou nebo Upřesňující objednávkou budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného urovnání dosaženo nejpozději do jednoho měsíce od iniciace řešení sporu, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen &#132Rozhodčí soud&#147) podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Poskytovatel a Zadavatel jmenují po jednom rozhodci a takto jmenovaní dva rozhodci zvolí předsedu rozhodčího senátu. Místem rozhodčího řízení bude Brno a jazykem řízení bude jazyk český. Řádně vydaný rozhodčí nález je vykonatelný příslušným soudem. Poskytovatel a Zadavatel se zavazují splnit povinnosti uložené jim rozhodčím nálezem ve lhůtách v něm uvedených. Strana, která v rozhodčím řízení neuspěje, je povinna druhé straně vedle nákladů řízení v souladu s Pravidly o nákladech Rozhodčího soudu uhradit též náklady právního zastoupení ve výši odpovídající mimosmluvní odměně dle vyhlášky Ministerstva financí č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů, v platném znění.

3.17 Provozovatel i Zadavatel se zavazují, že nevyužijí pro sebe či jiného ani nezpřístupní žádné třetí osobě důvěrné informace, které se dozvědí nebo jim budou zpřístupněny v souvislosti se zajištěním uveřejnění Internetové inzerce na základě těchto Všeobecných podmínek. Důvěrnými informacemi se pro účely těchto Všeobecných podmínek rozumí zejména obchodní, organizační, finanční, majetkové, marketingové a další související údaje týkající se Poskytovatele nebo Zadavatele, jejich obchodních partnerů či s nimi personálně či majetkově propojených osob, které nejsou veřejně dostupné, a to bez ohledu na to, zda jejich zveřejnění je způsobilé subjekt, jehož se informace týkají, poškodit.

3.18 Je-li v těchto Všeobecných podmínkách požadována písemná forma, je tato zachována i v případě použití faxu či e mailu. U úkonu uskutečněného prostřednictvím e-mailu však jen za předpokladu, že druhá strana potvrdí přijetí takového e-mailu (za potvrzení přijetí se přitom nepovažuje automatická odpověď poštovního serveru). Poskytovatel i Zadavatel jsou povinni na žádost druhé strany potvrdit datum a čas přijetí e-mailu druhé strany.

3.19 Od těchto Všeobecných podmínek se lze odchýlit jen na základě písemné dohody Poskytovatele a Zadavatele. V případě, že by ustanovení Všeobecných podmínek byla v rozporu s takovou dohodou, mají ustanovení dohody uzavřené mezi Poskytovatelem a Zadavatelem přednost před ustanoveními Všeobecných podmínek.

3.20 Vztahy vyplývající ze Všeobecných podmínek, včetně vztahů vyplývajících ze Závazné objednávky a Upřesňujících objednávek, se řídí právem České republiky.

 
ČÁST 4

PŘÍLOHY


 • Příloha 1 - Vzor Závazné objednávky;
 • Příloha 2 - Vzor Upřesňující objednávky.

  Závěrečná ustanovení:    Smluvní strany se zavazuji nesdělovat údaje a informace, získané v rámci spolupráce, třetí straně. Podepsáním objednávky Zadavatel, stvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými všeobecně smluvními podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné smluvní podmínky, a to i bez předchozího upozornění změnit.


   Zadavatel prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů o své osobě jakožto subjektu údajů za účelem obchodu nebo služeb podle zákona č. 101/2000 Sb.

 

Podpořte nás - Donátorství

Toč Video CZ - promo video

Podivej Se EU - banner 250x250