Agency profile - Profil agentury R.E.P. FILM je ryze českou nezávislou agenturou, která byla založena v roce 2000 jako občanské sdružení se zaměřením na audiovizuální a multimediální tvorbu. | R.E.P. FILM is a Czech independent agency, which was founded in 2000 as a civic association focusing on audio-visual and multimedia creation.

Na základě požadavků ze strany partnerů, přistoupila agentura R.E.P. FILM také k produkčním a reklamním aktivitám a zaměřila se především na oblast public relations a marketingu, kde kromě kompletní realizace projektů poskytuje i odborné mediální poradenství.

R.E.P. FILM má za sebou pestrou škálu projektů - od odborných školení přes novinářské stati, reportáže pro televizní zpravodajství, produkci videoklipů, CD a DVD nahrávky (mastering a recording), reklamy, instrukční filmy, dokumenty a jiné audiovizuální díla, public relations, tvorbu web stránek až po produkci a organizaci mnoha velkých i menších společenských, kulturních, sportovních a charitativních akcí, jak ze své vlastní produkce, tak akcí realizovaných pro své obchodní partnery.

R.E.P. FILM spolupracuje s předními českými a slovenskými umělci a tvůrci, prestižními koproducenty a partnery.

R.E.P. FILM se zabývá zejména produkcí a organizací nejrůznějších kulturních akcí (autogramiády, koncerty, hudební párty, festivaly,...), taktéž zasahuje i do oblasti reklamy (mj. zpracovává reklamní a propagační videa, reklamní strategie, grafické návrhy, internetové prezentace,...) a Public Relations.

Vizí do budoucnosti je neustálé zdokonalování služeb a hledání nových možností a forem v audiovizuálních a multimediálních komunikacích.

R.E.P. FILM si také klade za cíl - vytvářet a podporovat v jihomoravském regionu možnosti pro kulturní akce a projekty, které jsou úzce spojené s audiovizuální a multimediální tvorbou.

 

Naše cíle

Naším cílem je pomáhat partnerům úspěšně budovat jejich společnosti a zároveň jim poskytovat služby na té nejvyšší úrovni. Pomocí mediálních aktivit a vhodných projektů na podporu prodeje dokážeme na trhu prosadit jejich značku, výrobek či službu a zároveň zvýšit obchodní potenciál a prestiž firmy. Jsme si plně vědomi skutečnosti, že obchod a marketing tvoří jádro společnosti, a proto Vám rádi odpovíme na důležité otázky, navrhneme a pomůžeme realizovat odpovídající řešení a v neposlední řadě poskytneme odborné informace a zkušenosti z oboru.

 

Náš tým

Tým naší agentury je tvořen spolupracovníky, kteří mají teoretické, ale především několikaleté praktické zkušenosti a mohou se opřít o reference významných klientů. Jsme mladí lidé, pro které není žádný problém překážkou. Snažíme se vnést do každého projektu potřebnou dávku invence a kreativity a přitom dbát na to, aby bylo dosaženo očekávaných cílů s maximální flexibilitou.

 

Proč s námi?

Dobrý partnerský vztah mezi agenturou a klientem založený na vzájemném profesionálním přístupu pro nás představuje základ příjemné a úspěšné spolupráce. Proto se pro naše klienty snažíme být spolehlivým partnerem a k jejich požadavkům vždy přistupujeme s plnou odpovědností, ale také s nezaujatým pohledem zvenčí. I díky tomu se spolupráce s našimi partnery z řad malých, středních i velkých firem neomezuje pouze na realizaci jednorázové zakázky. Budoucnost vidíme ve vstřícném, profesionálním a individuálním přístupu, dynamické komunikaci, kvalitních službách a dobré platební morálce.

 

Pojďte společně s námi sdílet naše úspěchy,

rádi se s Vámi budeme podílet i na těch vašich.

 


 

Agency profile - Profil agenturyR.E.P. FILM is a Czech independent agency, which was founded in 2000 as a civic association focusing on audio-visual and multimedia creation.

Based on requests from partners, R.E.P. FILM is also involved in production and advertising activities and has focused primarily on public relations and marketing, where, in addition to the complete implementation of projects, it also provides professional media consulting.

R.E.P. FILM has a wide range of projects - from professional training through journalistic articles, reports for television news, video production, CD and DVD recordings (mastering and recording), commercials, instructional films, documentaries and other audiovisual works, public relations, web design up to the production and organization of many large and small social, cultural, sports and charitable events, both from its own production and events realized for its business partners.

R.E.P. FILM collaborates with leading Czech and Slovak artists and creators, prestigious co-producers and partners.

R.E.P. FILM is mainly engaged in the production and organization of various cultural events (autograph signings, concerts, music parties, festivals, ...), it also intervenes in the field of advertising (among other things, processes advertising and promotional videos, advertising strategies, graphic designs, internet presentations ,. ..) and Public Relations.

Vision for the future is the continuous improvement of services and the search for new possibilities and forms of audiovisual and multimedia communications.

R.E.P. FILM also aims to - create and support opportunities in the South Moravian region for cultural events and projects that are closely related to audiovisual and multimedia production.

 

Our goals

Our goal is to help partners successfully build their companies while providing them with services at the highest level. With the help of media activities and suitable projects to support sales, we can promote their brand, product or service on the market and at the same time increase the business potential and prestige of the company. We are fully aware of the fact that business and marketing form the core of the company, and therefore we will be happy to answer important questions, design and help implement appropriate solutions and, last but not least, provide professional information and experience in the field.

 

Our team

The team of our agency consists of co-workers who have theoretical, but above all several years of practical experience and can rely on the references of important clients. We are young people for whom no problem is an obstacle. We try to bring the necessary dose of invention and creativity into each project, while making sure that the expected goals are achieved with maximum flexibility.

 

Why with us?

A good partnership between the agency and the client based on a mutual professional approach is the basis for a pleasant and successful cooperation. That is why we strive to be a reliable partner for our clients and we always approach their requirements with full responsibility, but also with an unbiased view from the outside. Thanks to this, cooperation with our partners from small, medium and large companies is not limited to the implementation of a one-time order. We see the future in a friendly, professional and individual approach, dynamic communication, quality services and good payment morale.

 

Come along with us to share our successes,

we are with you, we will also contribute to yours.

 

YouTube QR Code

R.E.P. FILM | QR code & YouTube Channel - owner Erik Schmuck, DiS.

Visits & Traffic

Flag Counter