General Terms and Conditions of internet advertisementVšeobecné podmínky internetové inzerce na web stránkách provozovatele R.E.P. FILM, zahrnující webové portály REPFILM.EU, ERASOFT.info, TotalVideo.info, TVGLOBE.info, TVAustralia.info, TVVienna.info, PodivejSe.EU a internetový projekt TocVideo.cz (TVBV.cz, TVBrno.info, TVPraha.info) | These General Terms and Conditions are the general terms and conditions for ensuring the publication of Internet Advertising on Servers and apply to all Advertisers who purchase the publication of Internet Advertising on the following Servers: REPFILM.EU, ERASOFT.info, TotalVideo.info, TVGLOBE.info, TVAustralia.info, TVVienna.info, PodivejSe.EU and internet project TocVideo.cz (TVBV.cz, TVBrno.info, TVPraha.info).

 

Všeobecné podmínky internetové inzerce

Platné od 1.10.2010

 

PREAMBULE

Tyto Všeobecné podmínky představují obecné podmínky zajištění uveřejnění Internetové inzerce na Serverech a vztahují se na všechny Zadavatele, kteří nakupují uveřejnění Internetové inzerce na těchto Serverech.

ERASOFT-internet-domain-all

 Tyto Všeobecné podmínky jsou vydány v Českém jazyce - CZECH | Anglickém jazyce - ENGLISH. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí je rozhodující česká verze. | These General Terms and Conditions are issued in Czech and English. In the event of a discrepancy between the Czech and English versions, the Czech version is decisive.Obecná ustanovení

Sdružení R.E.P. FILM (vzniklé na základě zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů) se sídlem Břeclav 4, Na Valtické 700/67, PSČ 691 41 (dříve Břeclav 3, Lidická 1911/42, PSČ 690 03), IČ: 265 87 106, zapsané dne 11.3.2002 na Ministerstvu vnitra ČR v seznamu občanských sdružení (dále jen "Poskytovatel" a "Provozovatel") je mimo jiné provozovatelem internetových portálů REPFILM.EU, ERASOFT.info, TotalVideo.info, TVGLOBE.info, TVAustralia.info, TVVienna.info, PodivejSe.EU a internetového projektu TocVideo.cz (TVBV.cz, TVBrno.info, TVPraha.info) dostupných na svých internetových adresách (URL) http://www.totalvideo.info, http://www.tvglobe.info a dalších serverů www.tvaustralia.info, www.tvvienna.info, www.podivejse.eu, www.tocvideo.cz, www.tvbv.cz, www.tvbrno.info, www.tvpraha.info a www.erasoft.info a www.repfilm.eu (dále jen "Servery"). Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy na Serverech k prezentaci reklamního sdělení a jiných reklamních prvků. To v souladu s nabídkou a pravidly Provozovatele - Poskytovatele.

R.E.P. FILM - media production
 

OBSAH

1. Definice
2. Cenové podmínky Internetové inzerce
3. Obecné podmínky Internetové inzerce
4. Přílohy

 
ČÁST 1

DEFINICE

Následující výrazy mají pro účely těchto Všeobecných podmínek níže uvedený význam:

Cena internetové inzerce znamená cenu uveřejnění Reklamy a zajištění Sponzorování na Serverech;
Ceník internetové inzerce znamená ceník uvádějící zejména Cenu internetové inzerce. Ceník internetové inzerce vydává Poskytovatel a jeho aktuální znění je k dispozici v sídle Poskytovatele a na internetových stránkách R.E.P. FILM v sekci Reklama a inzerce;
ERASOFT.info znamená webový portál, který je provozovaný Poskytovatelem;
Externí statistika znamená statistiku, která je automaticky generována třetí osobou odlišnou od Poskytovatele k Reklamní kampani, a to prostřednictvím Externího systému. Externí statistika musí uvádět alespoň počet zobrazení Reklamy a počet Kliků za období Reklamní kampaně;
Externí systém má význam uvedený v čl. 3.9 těchto Všeobecných podmínek;
INTERGRAM znamená INTERGRAM – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, o.s;
Inzerce znamená (I.) Internetovou inzerci a (II.) inzerci na ostatních Mediálních kanálech;
Internetová inzerce znamená (I.) Reklamu a (II.) Sponzorské vzkazy;
Jiný klient má význam uvedený v čl. 2.9 těchto Všeobecných podmínek;
Klik znamená aktivitu na straně uživatele Serveru, která prostřednictvím daného Reklamního formátu vyvolá obsah webových stránek umístěný na jiných internetových adresách (URL);
Mediální kanály to znamená REPFILM.EU, EraSoft.Info, TotalVideo.info, TVGLOBE.info, TVAustralia.info, TVVienna.info, TocVideo.cz, TVBV.cz, TVBrno.info, TVPraha.info, PodivejSe.EU a servery či jiné mediální kanály, které takto Poskytovatel označí;
Nestandardní reklama znamená Reklamní pozici neuvedenou v Ceníku internetové inzerce nebo Reklamní formát neuvedený v Technických podmínkách;
Nevhodná inzerce má význam uvedený v čl. 3.13 těchto Všeobecných podmínek;
Obchodní zákoník znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění;
Objem objednávky znamená objem Internetové inzerce nakoupený Zadavatelem prostřednictvím jednotlivé Závazné objednávky;
OSA znamená OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.;
PodivejSe.EU znamená webový portál, který je provozovaný Poskytovatelem;
Poskytovatel znamená: Občanské sdružení R.E.P. FILM (vzniklé na základě zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů) se sídlem Břeclav 4, Na Valtické 700/67, PSČ 691 41 (dříve Břeclav 3, Lidická 1911/42, PSČ 690 03), IČ: 265 87 106, které je zapsané ode dne 11.3.2002 na Ministerstvu vnitra ČR;
Přirážka znamená jakýkoli příplatek hrazený Zadavatelem za zvláštní kvalitativní vlastnosti Reklamy;
Reklamace znamená uplatnění nároku z odpovědnosti za vady Internetové inzerce Zadavatelem;
Reklama znamená (I.) Reklamní formát; (II.) Nestandardní reklamu; a (III.) Reklamní spot, umístěné na Serverech;
Reklamní spot znamená audiovizuální, případně pouze vizuálně zpracované oznámení, předvedení či jinou prezentaci, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb;
Reklamní formát znamená běžné technické provedení reklamního sdělení odlišné od Reklamního spotu nebo Nestandardní reklamy, uvedené v Ceníku internetové inzerce (např. statický banner, dynamický banner, interaktivní banner, direct mail apod.);
Reklamní kampaň znamená uveřejnění Reklamy v objemu uvedeném v Upřesňující objednávce;
Reklamní podklady znamená podklady dodané Zadavatelem Poskytovateli, které jsou nezbytné pro uveřejnění Internetové inzerce na Serveru v souladu s Upřesňující objednávkou;
Reklamní pozice znamená prostor na stránce dané služby na Serveru, ve kterém se zobrazuje konkrétní Reklama. Reklamní pozice jsou specifikovány v aktuálním Ceníku internetové inzerce;
REPFILM.EU znamená webový portál, který je provozovaný Poskytovatelem;
Rozhodčí soud má význam uvedený v čl. 3.16 těchto Všeobecných podmínek;
Servery znamená internetové servery provozované Poskytovatelem na internetových adresách (URL): (I.) http://www.TotalVideo.info, (II.) http://www.TVGlobe.info, (III.) http://www.TocVideo.cz, (IV.) http://www.PodivejSe.EU, (V.) http://www.TVBV.cz, (VI.) http://www.TVBrno.info, (VII.) http://www.TVPraha.info, (VIII.) http://www.TVVienna.info, (IX.) http://www.TVAustralia.info, (X.) http://www.EraSoft.Info, (XI.) http://www.REPFILM.EU a další internetové servery provozované Poskytovatelem a uvedené v Ceníku internetové inzerce;
Sponzorování znamená příspěvek poskytnutý k přímému či nepřímému financování formátů uveřejňovaných na Serverech s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony osoby, která takový příspěvek poskytla;
Sponzorský vzkaz znamená audiovizuální, případně pouze vizuálně či zvukově zpracovaný sponzorský vzkaz umístěný na Serveru, kterým Poskytovatel upozorňuje návštěvníka Serveru na osobu, která zajistila Sponzorování;
Statistika poskytovatele znamená statistiku, která je automaticky generována reklamním systémem Poskytovatele ke každé Reklamní kampani a která uvádí počet zobrazení Reklamy a počet Kliků za období Reklamní kampaně, případně i další údaje dle uvážení Poskytovatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo umožňující přístup ke Statistice poskytovatele ve vztahu k Reklamní kampani Zadavatele obdrží Zadavatel od Poskytovatele na vyžádání po zahájení Reklamní kampaně. Statistika poskytovatele uvádí údaje zpětně (pro příslušný den se generují údaje v průběhu následující noci). Předmětem případné Reklamace mohou být pouze údaje o počtu zobrazení Reklamy;
Technické podmínky znamená technické podmínky pro jednotlivé Reklamní formáty, jejichž aktuální znění je k dispozici na internetových stránkách Poskytovatele - http://www.erasoft.info a http://www.repfilm.eu
TocVideo.cz znamená webový portál, který je provozovaný Poskytovatelem;
TotalVideo.info znamená webový portál, který je provozovaný Poskytovatelem;
TVAustralia.info znamená webový portál, který je provozovaný Poskytovatelem;
TVBrno.info znamená webový portál, který je provozovaný Poskytovatelem;
TVBV.cz znamená webový portál, který je provozovaný Poskytovatelem;
TVGLOBE.info znamená webový portál, který je provozovaný Poskytovatelem;
TVPraha.info znamená webový portál, který je provozovaný Poskytovatelem;
TVVienna.info znamená webový portál, který je provozovaný Poskytovatelem;
Upřesňující objednávka znamená neodvolatelnou objednávku uzavřenou v souladu s Všeobecnými podmínkami, jejímž prostřednictvím, případně prostřednictvím více Upřesňujících objednávek, je umísťován Objem objednávky;
Všeobecné podmínky znamená tyto Všeobecné podmínky internetové inzerce;
Zadavatel znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která nakupuje Internetovou inzerci;
Zákon o ochraně spotřebitele znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění;
Zákon o regulaci reklamy znamená zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění;
Závazná objednávka znamená neodvolatelnou objednávku, na základě které se Zadavatel zavazuje umístit Internetovou inzerci ve stanoveném objemu na Serverech v průběhu kalendářního roku, pro který je Závazná objednávka učiněna, a to prostřednictvím jedné nebo více Upřesňujících objednávek.

 
ČÁST 2

CENOVÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉ INZERCE

Tato Část 2 Všeobecných podmínek stanovuje obecné podmínky pro určení Ceny internetové inzerce.

Zadavatelé nakupují Internetovou inzerci prostřednictvím jednotlivých Závazných objednávek, které jsou ve všech podstatných ohledech shodné se vzorem, který tvoří Přílohu č. 1 těchto Všeobecných podmínek. Závazné objednávky určují zejména Objem objednávky a jeho rozložení mezi jednotlivé Servery. Závazná objednávka může být uzavřena k nakoupení Internetové inzerce pouze jednoho subjektu. Objem objednávky se umisťuje prostřednictvím jedné nebo více Upřesňujících objednávek, které jsou ve všech podstatných ohledech shodné se vzorem, který tvoří Přílohu č. 2 těchto Všeobecných podmínek, popřípadě jiným způsobem stanoveným Poskytovatelem.

Povinnost uzavřít Závaznou objednávku se na Zadavatele nevztahuje v případě, že v daném kalendářním roce: (I.) objem Zadavatelem nakoupené Internetové inzerce nepřekročí 500.000,- Kč; nebo (II.) Zadavatel nakupuje výhradně Internetovou inzerci. V případech dle předchozí věty uzavře Zadavatel pouze Upřesňující objednávku. Jestliže tyto Všeobecné podmínky, nebo jiná dokumentace uzavřená mezi poskytovatelem a Zadavatelem ohledně Internetové inzerce stanoví jakékoli povinnosti ve vztahu k Závazné objednávce, pak pro zajištění uveřejnění Internetové inzerce takového Zadavatele se za Závaznou objednávku považuje Upřesňující objednávka.A. Nákup a umístění Internetové inzerce

2.1 Zadavatel je povinen doručit Poskytovateli návrh Upřesňující objednávky, prostřednictvím které Zadavatel umístí příslušný Objem objednávky, nejpozději pět (5) pracovních dnů před počátkem příslušné Reklamní kampaně nebo před datem, kdy má být uveřejněn Sponzorský vzkaz.

2.2 Upřesňující objednávka bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

(a) označení Serveru, na němž má být Internetová inzerce umístěna;
(b) objem Internetové inzerce, který má být umístěn na konkrétním Serveru;
(c) termín uveřejnění Internetové inzerce;
(d) formát Reklamy nebo označení formátu, který má být předmětem Sponzorování;
(e) příslušnou Reklamní pozici.2.3 Upřesňující objednávka se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy ji Poskytovatel písemně potvrdí. Poskytovatel se zavazuje potvrdit Upřesňující objednávku do dvou (2) pracovních dnů od okamžiku jejího doručení Zadavatelem, nebo ve stejné lhůtě Zadavateli sdělit důvody jejího odmítnutí.

2.4 Minimální finanční objem Upřesňující objednávky činí 5.000,- Kč. V případě, že objem Upřesňující objednávky této výše nedosahuje, je Poskytovatel oprávněn dle čl. 3.11 těchto Všeobecných podmínek Upřesňující objednávku odmítnout.

2.5 V případě, že si Zadavatel přeje zrušit již uzavřenou Upřesňující objednávku, je povinen svůj záměr oznámit Poskytovateli písemně nejpozději sedm (7) pracovních dnů před sjednaným dnem uveřejnění Internetové inzerce. V případě nedodržení této povinnosti je Poskytovatel oprávněn požadovat po Zadavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši:

(a) 30 % z Ceny internetové inzerce při zrušení Upřesňující objednávky šest (6) až pět (5) pracovních dnů před plánovaným datem uveřejnění Internetové inzerce;
(b) 50 % z Ceny internetové inzerce při zrušení Upřesňující objednávky čtyři (4) až tři (3) pracovní dny před plánovaným datem uveřejnění Internetové inzerce;
(c) 70 % z Ceny internetové inzerce při zrušení Upřesňující objednávky dva (2) a méně pracovní dny před plánovaným datem uveřejnění Internetové inzerce;
(d) 100 % z Ceny internetové inzerce při zrušení Upřesňující objednávky v den sjednaného uveřejnění Internetové inzerce či průběhu uveřejnění Internetové inzerce.2.6 Poskytovatel je oprávněn zrušit již uzavřenou Závaznou objednávku v případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo jiný příslušný státní orgán zahájí nebo zahájil řízení nebo šetření po uzavření Závazné objednávky, které (I.) směřuje k zákazu činností, ke kterým je Poskytovatel dle takové Závazné objednávky zavázán; nebo (II.) může způsobit Poskytovateli újmu, či být k neprospěchu Poskytovatele, pokud by Poskytovatel pokračoval v provádění činností dle příslušné Závazné objednávky.


B. Cena internetové inzerce

2.7 Cena internetové inzerce je určována a hrazena na základě (I.) těchto Všeobecných podmínek, (II.) příslušného Ceníku internetové inzerce platného ke dni uzavření Závazné objednávky, a (III.) případných dalších písemných smluvních ujednání mezi Poskytovatelem a Zadavatelem. Cenu Nestandardní reklamy sdělí Poskytovatel Zadavateli na žádost Zadavatele.

2.8 Pokud není stanoveno jinak, vychází Poskytovatel při fakturaci ceny Reklamy ze Statistiky poskytovatele.

2.9 V případě, že Internetová inzerce obsahuje propagaci obchodní značky (brandu) jiného klienta než je klient, na jehož propagaci nebo k propagaci jehož výrobků nebo služeb je taková Internetová inzerce určena (dále jen „Jiný klient“), účtuje Poskytovatel Zadavateli Přirážku ve výši 15 % z ceny takové Internetové inzerce za každou takovou další obchodní značku (brand). Za propagaci obchodní značky Jiného klienta je považována i situace, kdy je logo, zboží či služby Jiného klienta obsaženo v Internetové inzerci, která propaguje spotřebitelskou soutěž. V případě, že Internetová inzerce obsahuje zobrazení obchodní značky (brandu) Jiného klienta a tento Jiný klient není v Internetové inzerci žádným jiným způsobem prezentován a délka zobrazení dané obchodní značky (brandu) nepřesáhne pět (5) sekund, potom Poskytovatel nebude Zadavateli Přirážku dle tohoto článku účtovat. Poskytovatel nebude Zadavateli Přirážku dle tohoto článku účtovat taktéž v případě, že se v Internetové inzerci objeví produkt Jiného klienta, aniž by byla současně zobrazena nebo verbálně zmíněna jeho obchodní značka (brand).

2.10 Závazek Zadavatele zaplatit Poskytovateli Cenu internetové inzerce vzniká v okamžiku zajištění uveřejnění Internetové inzerce. Za okamžik zajištění uveřejnění Internetové inzerce se považuje:

(a) okamžik, kdy byla Internetová inzerce uveřejněna na příslušném Serveru určeném Zadavatelem v Upřesňující objednávce; nebo
(b) okamžik, kdy Internetová inzerce měla být uveřejněna na příslušném Serveru určeném Zadavatelem v Upřesňující objednávce, ale uveřejněna nebyla z důvodů na straně Zadavatele.


Splatnost závazku Zadavatele zaplatit Cenu internetové inzerce je upravena v čl. 2.11 těchto Všeobecných podmínek.


2.11 Poskytovatel vystavuje daňový doklad, a to měsíčně zpětně. Zadavatel se zavazuje uhradit Cenu internetové inzerce do třiceti (30) dnů od vystavení daňového dokladu, přičemž uhrazením se rozumí připsání Ceny internetové inzerce ve prospěch účtu Poskytovatele.

2.12 V případě, že je Zadavatel v prodlení s plněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči Poskytovateli, je Poskytovatel oprávněn:

(a) požadovat po Zadavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou Ceny internetové inzerce; a
(b) neuveřejňovat Internetovou inzerci nakoupenou Zadavatelem až do zaplacení dlužné částky z Ceny internetové inzerce Zadavatelem.


2.13 Bez ohledu na ustanovení čl. 2.11 těchto Všeobecných podmínek je Poskytovatel kdykoliv oprávněn požadovat zaplacení 100 % Ceny internetové inzerce předem. Poskytovatel v takovém případě vystaví daňový doklad nejpozději patnáct (15) dnů před jeho splatností. Příslušná částka musí být připsána na účet Poskytovatele nejpozději jeden (1) pracovní den před sjednaným datem uveřejnění Internetové inzerce. V případě, že platba není na účet Poskytovatele připsána řádně a včas, není Poskytovatel povinen Internetovou inzerci uveřejnit.

2.14 V případě hrazení Ceny internetové inzerce cizí volně směnitelnou měnou je pro určení směnného kursu rozhodující den připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

2.15 Vznikne-li v souvislosti se zajišťováním uveřejnění Internetové inzerce Poskytovateli či Zadavateli nárok na jakoukoli smluvní pokutu, je tato smluvní pokuta splatná do třiceti (30) dnů ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti, za které přísluší smluvní pokuta, a to na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem.


C. Reklamace

2.16 V případě, že Poskytovatel poskytne Zadavateli vadné plnění ve smyslu čl. 2.19 níže, vznikne Zadavateli nárok na (I.) přiměřenou náhradu nebo (II.) slevu z Ceny internetové inzerce dle čl.2.22. Volba mezi nároky uvedenými v tomto čl. 2.16 náleží Poskytovateli.

2.17 Lhůta pro uplatnění Reklamace je čtrnáct (14) dnů ode dne, kdy Zadavatel zjistil nebo při vynaložení odborné péče mohl zjistit vadu Internetové inzerce, nejdéle však sedm (7) dnů od skončení příslušné Reklamní kampaně nebo uveřejnění příslušného Sponzorského vzkazu.

2.18 Reklamace musí být u Poskytovatele uplatněna písemně a musí z ní být zřejmé, v čem přesně vada plnění Poskytovatele spočívá.

2.19 Za vadné plnění na straně Poskytovatele se považuje zejména:

(a) u Reklamních formátů prodávaných fixně na časové období (I.) nefunkčnost příslušného Serveru nebo jakékoliv jeho části či (II.) nezobrazování Reklamního formátu po dobu delší než šest (6) hodin za den nebo dvacet čtyři (24) hodin za týden;
(b) nesplnění objednaného nebo Poskytovatelem garantovaného počtu zobrazení nebo nedodržení exkluzivity u Reklamního formátu prodávaného fixně na časové období;
(c) nefunkčnost Kliku způsobená zaviněním na straně Poskytovatele;
(d) zobrazování Internetové inzerce Zadavatele ve výrazně odlišné části stránky než bylo potvrzeno v Upřesňující objednávce.


2.20 Za vadné plnění na straně Poskytovatele se ani při splnění podmínek uvedených v čl. 2.19 výše nepovažuje:

(a) pokles v návštěvnosti Serveru ve srovnání s návštěvností daného Serveru za období posledních dvou (2) kalendářních měsíců;
(b) nefunkčnost příslušného Serveru zapříčiněná okolnostmi, které nastaly nezávisle na vůli Poskytovatele. Za takové okolnosti se považují např. občanské nepokoje, vojenské operace, nouzový stav nebo stav pohotovosti, zásahy státu nebo jiné příslušné autority, počasí, poruchy spojových služeb, technické závady, nedostatek elektřiny, dodržování zákonných předpisů Poskytovatelem, včetně dodržování zákonných povinností jakými je poskytování informací veřejnosti, spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli nebo další události;
(c) přerušení uveřejňování Internetové inzerce v případě zcela mimořádných událostí včetně technických důvodů (např. mnohonásobně zvýšená návštěvnost stránek přetěžující Servery).


2.21 V případě poskytnutí náhradního plnění se Poskytovatel a Zadavatel neprodleně písemně dohodnou na způsobu a rozsahu náhradního plnění v nejbližším možném nebo oběma stranám vyhovujícím termínu. Není-li z důvodů na straně Poskytovatele náhradní plnění možné, poskytne Poskytovatel Zadavateli při oprávněné Reklamaci slevu z Ceny internetové inzerce.


2.22 V případě poskytnutí Slevy se Poskytovatel zavazuje poskytnout Zadavateli slevu v následující výši:

(a) Pokud uskutečněné plnění nedosáhne ani 80 % objemu Internetové inzerce nakoupené Zadavatelem prostřednictvím Upřesňující objednávky, náleží Zadavateli sleva ve výši 25 % z Ceny internetové inzerce nakoupené Zadavatelem na základě takové Upřesňující objednávky;
(b) Pokud uskutečněné plnění nedosáhne ani 60 % objemu Internetové inzerce nakoupené Zadavatelem prostřednictvím Upřesňující objednávky, náleží Zadavateli sleva ve výši 50 % z Ceny internetové inzerce nakoupené Zadavatelem na základě takové Upřesňující objednávky;
(c) Pokud uskutečněné plnění nedosáhne ani 40 % objemu Internetové inzerce nakoupené Zadavatelem prostřednictvím Upřesňující objednávky, považuje se taková Upřesňující objednávka za nerealizovanou a Zadavatel není povinen zaplatit Cenu internetové inzerce nakoupené na základě takové Upřesňující objednávky.2.23 Pokud byla faktura za Cenu internetové inzerce, ohledně níž byla uplatněna oprávněná Reklamace již Poskytovatelem vystavena, uplatňuje se sleva z Ceny internetové inzerce formou dobropisu. V ostatních případech Poskytovatel sníží o příslušnou slevu Cenu internetové inzerce fakturovanou Zadavateli.

 
ČÁST 3

OBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉ INZERCE

 

3.1 Výrobu Internetové inzerce je povinen zajistit Zadavatel, pokud Poskytovatel neurčí jinak.

3.2 Zadavatel je plně odpovědný za obsahovou stránku Internetové inzerce a zavazuje se Poskytovatele odškodnit v souvislosti s veškerými nároky jakékoli povahy uplatňovanými třetími osobami vůči Poskytovateli, především pak nároky uplatňovanými v souvislosti se Zákonem o regulaci reklamy, Zákonem o ochraně spotřebitele, s právem na ochranu osobnosti, soutěžním právem, jakož i právem nekalé soutěže, právem autorským a právy s ním souvisejícími, není-li dále stanoveno jinak, právy průmyslovými a právy na označení původu a jakýmikoli dalšími právy, jakož i veškerými dalšími náklady, které vzniknou Poskytovateli v souvislosti s uplatněním nároků třetích osob ve smyslu tohoto čl. 3.2.

3.3 Zadavatel uzavřením Upřesňující objednávky potvrzuje a zaručuje, že s nositeli autorských práv a práv souvisejících s právem autorským uzavřel licenční smlouvy, opravňující jej k zařazení příslušných předmětů autorskoprávní ochrany do Internetové inzerce, včetně oprávnění užít je při užití Internetové inzerce uveřejněním na Serverech a že uhradil veškeré odměny za takové užití. Záruky dle předchozí věty se nevztahují na uveřejnění hudebních děl (ať již s textem nebo bez textu) autorů, kteří jsou zastupováni OSA. Oprávnění k uveřejnění děl autorů zastupovaných OSA na Serverech získá na základě příslušné hromadné smlouvy uzavřené s OSA Poskytovatel, který také uhradí prostřednictvím OSA příslušné autorské odměny za uveřejnění těchto děl na Serverech. Oprávnění k zařazení děl autorů zastupovaných OSA i autorů dosud chráněných děl nezastupovaných OSA do Internetové inzerce je Zadavatel povinen získat přímo od takových autorů a současně je povinen jim zaplatit autorskou odměnu za takové užití. Přímo od autorů nezastupovaných OSA je Zadavatel povinen získat také oprávnění k uveřejnění příslušných děl na Serverech a zaplatit jim autorské odměny za takové užití. Pokud je v Internetové inzerci užit jakýkoli zvukový nebo zvukově obrazový záznam, Zadavatel zaručuje, že od výrobců a výkonných umělců, jejichž umělecké výkony jsou na takovém záznamu zaznamenány, získal oprávnění k zařazení těchto uměleckých výkonů a záznamů do Internetové inzerce a zaplatil příslušné odměny za oprávnění k jejich užití při užití Internetové inzerce uveřejněním na Serverech a vypořádal oprávněné nároky takovýchto výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů a výkonných umělců za uvedené užití. Je-li v Internetové inzerci užit zvukový záznam vydaný k obchodním účelům nebo hudební zvukově obrazový záznam, je Zadavatel povinen získat oprávnění k jeho k zařazení do Internetové inzerce přímo od výrobce takového záznamu a zaplatit mu odměnu za takové užití. Oprávnění k zařazení uměleckých výkonů zaznamenaných na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům nebo na hudební zvukově obrazový záznam do Internetové inzerce je Zadavatel povinen získat prostřednictvím INTERGRAM a jeho prostřednictvím je současně povinen zaplatit odměnu za takové užití. Oprávnění k uveřejnění uvedených předmětů autorskoprávní ochrany na Serverech získá Poskytovatel na základě příslušné hromadné smlouvy uzavřené s INTERGRAM a zaplatí jeho prostřednictvím příslušné odměny. Zadavatel se zavazuje na vyžádání Poskytovatele předložit kopie příslušných smluv prokazujících vypořádání nároků příslušných nositelů práv ve shora uvedeném rozsahu a kopii hlášení pro INTERGRAM.

3.4 Zadavatel je povinen nejpozději ke dni předání nosiče, na němž je Internetová inzerce zaznamenána, předat Poskytovateli údaje o výrobci Internetové inzerce a hudební sestavu Internetové inzerce obsahující název každé užité skladby, jméno autora hudby a textu, případně překladu textu, označení vydavatele a přesnou stopáž užité hudby. Obsahuje-li Internetová inzerce rovněž zvukový záznam vydaný k obchodním účelům nebo hudební zvukově obrazový záznam, uvede Zadavatel tuto skutečnost v hudební sestavě Internetové inzerce a dodá údaje o užitém zvukovém záznamu vydaném k obchodním účelům nebo hudebním zvukově obrazovém záznamu, tj. zejména označení výrobce užitého zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům nebo hudebního zvukově obrazového záznamu. Nebude-li v hudební sestavě Internetové inzerce výslovně uvedeno, že Internetová inzerce obsahuje zvukový záznam vydaný k obchodním účelům nebo hudební zvukově obrazový záznam, je tato skutečnost pokládána za závazné prohlášení Zadavatele, že Internetová inzerce žádný takový záznam neobsahuje.

3.5 Uzavřením Upřesňující objednávky Zadavatel uděluje Poskytovateli souhlas s šířením Internetové inzerce prostřednictvím Serverů v rámci celosvětové počítačové sítě internet a potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých práv, potřebných k uveřejnění Internetové inzerce v podobě dodané Poskytovateli, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva a je oprávněn k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem duševního vlastnictví v Inzerci obsažených, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby.

3.6 Uzavřením Upřesňující objednávky Zadavatel uděluje Poskytovateli souhlas s použitím ukázek Internetové inzerce v rámci propagace služeb Poskytovatele.

3.7 Zadavatel je povinen poskytnout Poskytovateli Reklamní podklady nejpozději tři (3) pracovní dny před plánovaným datem uveřejnění Internetové inzerce. V případě Nestandardní reklamy činí lhůta pro poskytnutí Reklamních podkladů dle předchozí věty pět (5) pracovních dnů.

3.8 Reklamní podklady musejí být v souladu s Technickými podmínkami. V případě Nestandardní reklamy je Poskytovatel povinen nejpozději při uzavření Upřesňující objednávky specifikovat technické požadavky, které musí dodané Reklamní podklady splňovat.

3.9 Poskytovatel Zadavateli umožní uveřejňovat Internetovou inzerci prostřednictvím dodání příslušných html kódů externích reklamních systémů, tedy prostřednictvím na Poskytovateli nezávislého systému („Externí systém“), přičemž Externí systém musí být provozován osobou písemně odsouhlasenou Poskytovatelem. V takovém případě je Zadavatel povinen umožnit Poskytovateli bezplatný přístup do Externí statistiky týkající se příslušného Externího systému pro Internetovou inzerci umístěnou na Serverech. Poskytovatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku využití Externího systému.

3.10 V případě, že dojde k opakovanému výpadku Externího systému, který opakovaně dosáhne nejméně třicet (30) minut, je Poskytovatel oprávněn Zadavatele formou e-mailové zprávy upozornit na opakovaný výpadek. Nezjedná-li Zadavatel bezodkladně nápravu, je Poskytovatel oprávněn neuveřejňovat Internetovou inzerci prostřednictvím Externího systému až do okamžiku zjednání nápravy Zadavatelem.

3.11 Poskytovatel je oprávněn odmítnout, pozastavit nebo zrušit uveřejnění Internetové inzerce, pokud:

(a) Reklamní podklady nesplňují parametry stanovené v Technických podmínkách, resp. technické požadavky stanovené Poskytovatelem dle čl. 3.8 výše;
(b) obsah Internetové inzerce je dle přesvědčení Poskytovatele v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se Zákonem o regulaci reklamy nebo Zákonem o ochraně spotřebitele, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, dobrými mravy či etickým kodexem reklamy nebo ohrožuje veřejný pořádek;
(c) Internetová inzerce propaguje osobu, která je v soutěžním postavení vůči Poskytovateli nebo obchodnímu partnerovi Poskytovatele či směřuje po Kliku na stránky takového subjektu;
(d) Internetová inzerce svým obsahem odporuje obchodním zájmům Poskytovatele;
(e) Internetová inzerce neodpovídá aktuální nabídce Reklamních pozic dle Ceníku internetové inzerce nebo dle předchozí dohody Poskytovatele se Zadavatelem;
(f) počet zobrazení Reklamy objednaný Zadavatelem není reálný;
(g) finanční objem Upřesňující objednávky je nižší než 500,- Kč ;
(h) Upřesňující objednávka se vztahuje na reklamní prostor na Serverech, který je pro požadované období již vyprodán;
(i) jde o Upřesňující objednávku Internetové inzerce na vzdálenější období (obvykle více než 6 měsíců), u které Poskytovatel vzhledem k možným změnám mediálního portfolia, Reklamních formátů, návštěvnosti, Ceny internetové inzerce, Technických podmínek či jiných podmínek, nemůže zajistit uveřejnění požadované Internetové inzerce za podmínek platných v okamžiku zaslání takové Upřesňující objednávky;
(j) jde o Upřesňující objednávku Internetové inzerce na službě či stránce, u které Poskytovatel poskytuje exkluzivitu jinému Zadavateli;
(k) Poskytovatel má důvodné pochybnosti, zda Zadavatel disponuje všemi potřebnými právy (zejména autorskými či právy průmyslového vlastnictví) nutnými k uveřejnění Internetové inzerce, a to do doby než Zadavatel tato svá práva Poskytovateli hodnověrně prokáže;
(l) Zadavatel je v prodlení s úhradou Ceny internetové inzerce;
(m) v případě, kdy je Reklama uveřejňována prostřednictvím Externího systému nebo doplňovaná (I.) o měřící bod či body či (II.) jiným způsobem umožňujícím sbírání dat o uživatelích, kterým se Reklama zobrazí, jsou nebo mají být takový Externí systém či doplnění použity způsobem, který Poskytovatel neakceptuje.3.12 Oprávnění uvedená v čl. 3.11 výše náleží Poskytovateli i v případě, že skutečnosti zde uvedené vyjdou najevo v průběhu realizace Reklamní kampaně nebo uveřejnění Sponzorských vzkazů.

3.13 V případě, že nastane jakákoli skutečnost uvedená v čl. 3.11 výše (&#132Nevhodná inzerce&#147) a do plánovaného dne uveřejnění Internetové inzerce zbývá alespoň pět (5) pracovních dní, Poskytovatel upozorní Zadavatele písemně na Nevhodnou inzerci a vyzve jej ke sjednání nápravy zajištěním upravené nebo náhradní Internetové inzerce, pokud taková náprava přichází v úvahu. V případě, že Zadavatel nedoručí Poskytovateli opravenou Internetovou inzerci v dostatečném časovém předstihu před plánovaným datem uveřejnění Internetové inzerce, nejpozději však ve lhůtě stanovené v čl. 3.7 výše, Poskytovatel není povinen zajistit uveřejnění Nevhodné inzerce a současně v takovém okamžiku vznikne Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši části Ceny internetové inzerce odpovídající ceně za uveřejnění Internetové inzerce určené v Upřesňující objednávce, jejíž uveřejnění z důvodů uvedených v tomto článku Poskytovatel nezajistil a Poskytovatel je současně oprávněn částečně či zcela zrušit Upřesňující objednávku.

3.14 Pokud Zadavatel nebo Poskytovatel poruší svou povinnost vyplývající z těchto Všeobecných podmínek, Závazné objednávky, Upřesňující objednávky nebo jiného ujednání Poskytovatele a Zadavatele, je povinen nahradit škodu tím způsobenou druhé straně. Poskytovatel odpovídá za případnou škodu pouze do výše částek, které Zadavatel již prokazatelně uhradil za zajištění uveřejnění Internetové inzerce Poskytovateli v průběhu kalendářního roku, pro který byla příslušná Závazná objednávka či Upřesňující objednávka uzavřena. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními Obchodní zákoníku. Nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení, za které přísluší smluvní pokuty, není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

3.15 Poskytovatel neodpovídá za nedodržení nebo opožděné plnění jeho závazků způsobené událostmi mimo jeho kontrolu. Událostmi mimo kontrolu Poskytovatele se rozumí vyšší moc, jako např. občanské nepokoje, vojenské operace, nouzový stav nebo stav pohotovosti, zásahy státu nebo jiné příslušné autority, počasí, poruchy spojových služeb, technické závady, nedostatek elektřiny, dodržování zákonných předpisů nebo licenčních podmínek Poskytovatelem, včetně dodržování zákonných povinností jakými je poskytování informací veřejnosti, spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli nebo další obdobné události.

3.16 Veškeré spory mezi Poskytovatelem a Zadavatelem vyplývající nebo související s těmito Všeobecnými podmínkami, Závaznou objednávkou nebo Upřesňující objednávkou budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného urovnání dosaženo nejpozději do jednoho měsíce od iniciace řešení sporu, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen &#132Rozhodčí soud&#147) podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Poskytovatel a Zadavatel jmenují po jednom rozhodci a takto jmenovaní dva rozhodci zvolí předsedu rozhodčího senátu. Místem rozhodčího řízení bude Brno a jazykem řízení bude jazyk český. Řádně vydaný rozhodčí nález je vykonatelný příslušným soudem. Poskytovatel a Zadavatel se zavazují splnit povinnosti uložené jim rozhodčím nálezem ve lhůtách v něm uvedených. Strana, která v rozhodčím řízení neuspěje, je povinna druhé straně vedle nákladů řízení v souladu s Pravidly o nákladech Rozhodčího soudu uhradit též náklady právního zastoupení ve výši odpovídající mimosmluvní odměně dle vyhlášky Ministerstva financí č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů, v platném znění.

3.17 Provozovatel i Zadavatel se zavazují, že nevyužijí pro sebe či jiného ani nezpřístupní žádné třetí osobě důvěrné informace, které se dozvědí nebo jim budou zpřístupněny v souvislosti se zajištěním uveřejnění Internetové inzerce na základě těchto Všeobecných podmínek. Důvěrnými informacemi se pro účely těchto Všeobecných podmínek rozumí zejména obchodní, organizační, finanční, majetkové, marketingové a další související údaje týkající se Poskytovatele nebo Zadavatele, jejich obchodních partnerů či s nimi personálně či majetkově propojených osob, které nejsou veřejně dostupné, a to bez ohledu na to, zda jejich zveřejnění je způsobilé subjekt, jehož se informace týkají, poškodit.

3.18 Je-li v těchto Všeobecných podmínkách požadována písemná forma, je tato zachována i v případě použití faxu či e mailu. U úkonu uskutečněného prostřednictvím e-mailu však jen za předpokladu, že druhá strana potvrdí přijetí takového e-mailu (za potvrzení přijetí se přitom nepovažuje automatická odpověď poštovního serveru). Poskytovatel i Zadavatel jsou povinni na žádost druhé strany potvrdit datum a čas přijetí e-mailu druhé strany.

3.19 Od těchto Všeobecných podmínek se lze odchýlit jen na základě písemné dohody Poskytovatele a Zadavatele. V případě, že by ustanovení Všeobecných podmínek byla v rozporu s takovou dohodou, mají ustanovení dohody uzavřené mezi Poskytovatelem a Zadavatelem přednost před ustanoveními Všeobecných podmínek.

3.20 Vztahy vyplývající ze Všeobecných podmínek, včetně vztahů vyplývajících ze Závazné objednávky a Upřesňujících objednávek, se řídí právem České republiky.

 
ČÁST 4

PŘÍLOHY


  • Příloha 1 - Vzor Závazné objednávky;
  • Příloha 2 - Vzor Upřesňující objednávky.

Závěrečná ustanovení:Smluvní strany se zavazuji nesdělovat údaje a informace, získané v rámci spolupráce, třetí straně. Podepsáním objednávky Zadavatel, stvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými všeobecně smluvními podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné smluvní podmínky, a to i bez předchozího upozornění změnit.

    Zadavatel prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů o své osobě jakožto subjektu údajů za účelem obchodu nebo služeb podle zákona č. 101/2000 Sb.

 


 

 

 

General Terms and Conditions of Internet Advertisement

Valid from 1.October 2010

 

PREAMBULE

These General Terms and Conditions are the general terms and conditions for ensuring the publication of Internet Advertising on Servers and apply to all Advertisers who purchase the publication of Internet Advertising on the following Servers: REPFILM.EU, EraSoft.Info, TotalVideo.info, TVGLOBE.info, TVAustralia.info, TVVienna.info, PodivejSe.EU and internet project TocVideo.cz (TVBV.cz, TVBrno.info, TVPraha.info).

ERASOFT-internet-domain-allTyto Všeobecné podmínky jsou vydány v Českém jazyce - CZECH | Anglickém jazyce - ENGLISH. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí je rozhodující česká verze. | These General Terms and Conditions are issued in Czech and English. In the event of a discrepancy between the Czech and English versions, the Czech version is decisive.

 

 

General Terms and Conditions of ERASOFT

Media Sales

1. Scope
2. Conclusion of the Contract
3. Rights and Obligations of the ERASOFT
4. Client’s Rights and Obligations
5. Granting of Rights
6. Prices and Payment Terms
7. Term and Cancellation
8. Warranty / Liability
9. Final Provisions

 

 

1. Scope

1.1 The following conditions shall apply for the advertising services of the ERASOFT, Erik Schmuck DiS., Na Valticke 700/67, 691 41 Breclav, Czech Republic, represented by Erik Schmuck, DiS. ("ERASOFT") on the web pages operated by the ERASOFT as well as for the advertising services of the ERASOFT on web pages not operated by the ERASOFT (hereinafter referred to as “Online Advertising”). This shall include, but not be limited to, advertising banners, pop-ups, sponsoring of services including sponsored coupons and e-commerce sponsoring, as well as the areas of thematic link placements, special interest placements, and keyword placements.

1.2 Even if the ERASOFT should have knowledge of any deviating, opposing and/or supplementary general terms and conditions, such terms and conditions shall not form part of the Contract unless the ERASOFT has expressly agreed to them.

 

2. Conclusion of the Contract

2.1 A contract between the ERASOFT and the advertiser, an advertising agency, or any other third party (hereinafter collectively referred to as “Client”) relating to Online Advertising shall be deemed entered into upon acceptance of Client’s order by the ERASOFT.

2.2 The ERASOFT shall enter into a contract for Online Advertising with an advertising agency or an advertising broker only for Clients that are clearly identified by name. Upon request the advertising agency and/or the advertising broker must supply proof that they have been duly commissioned.

 

3. Rights and Obligations of ERASOFT

3.1 The ERASOFT shall provide the requested advertising according to the data specified in the order form. Client shall not be entitled to demand that the Online Advertising be placed at a certain location within the web page in question.

3.2 In so far as compensation is calculated on a TCP basis the ERASOFT shall, upon request, inform Client of the number of AdImpressions and AdClicks as well as about the AdClick rate (ratio of AdClicks and AdImpressions) of the web pages on which Client’s Online Advertising has been placed; if compensation is calculated on a Pay-Per-Click basis, the ERASOFT shall inform Client of the number of actual clicks as illustrated at URL http://www.erasoft.info/.

3.3 To the extent that the Online Advertising is not obviously recognizable as advertising, the ERASOFT may identify it as such, in particular by marking it with the word “advertising” and/or distinguishing it spatially from the editorial content in order to clearly emphasize its advertising character.

3.4 The ERASOFT may render partial performance of services to the extent that this does not burden Client unreasonably.

3.5 The ERASOFT reserves the right to delay the publication date of Online Advertising to the extent that there exist legal reservations about the publication, that the stipulated service for the Online Advertising is not available for legal reasons, or that technical circumstances prevent publication on the agreed date. The ERASOFT, when delaying a publication date, shall show due consideration for those interests of the Client of which the ERASOFT is aware, to the extent that this is possible and reasonable.

3.6 If contents and materials for online advertising are not received in time by the ERASOFT, i.e. a minimum of 3 working days prior to first publishing, as well as a minimum of 5 working days prior to publication for special advertising formats, and if for that reason the delivery of the online advertisement of the ERASOFT is delayed or, regarding wait orders, it is impossible to start delivery at all, the ERASOFT are released from their obligation to perform for the duration of the delay. The operating figures that are to be achieved by the ERASOFT are reduced respectively. Even then the ERASOFT is entitled to claim their payment as agreed in the contract to the full extent.

3.7 The ERASOFT is entitled to interrupt the online advertisement or to reject any material and contents made available for online advertising by the customer, if and when there is reasonable suspicion for the material including the contents referred to via link within the online advertising to be an infringement of the applicable law or any government regulations, a violation of any third party’s rights, or if they were objected to in an appellant process by the Advertising Counsil or if and when their publication is impossible or unacceptable due to their technical form.
If the contractor arbitrarily amends any already published advertising medium subsequently, also inasmuch data referred to via a link are concerned, and if the amendment complies with the requirements of paragraph 1 of this item, the ERASOFT is likewise entitled to block the respective advertising media or the order and to terminate its publication.

In this regard, however, the ERASOFT is not bound to screen advertising media of their customers for possible infringements of applicable law, especially of item 4.5 of these Terms and Conditions
The ERASOFT shall inform Client without delay of any such block, stating the reasons therefor. In such a case the ERASOFT may offer to change the Online Advertising in question. Any additional costs resulting from the repeated programming and/or re-programming of the web pages including Online Advertising shall be borne by Client, subject to the prices listed in the media data; any expenses shall be reimbursed.

3.8 The ERASOFT may furthermore reject any contents and material, if and when their content or quality does not comply with the technical specifications of erasoft.info. In such a case Client shall be entitled to provide the ERASOFT with a changed version of the Online Advertising. If this replacement advertising is not received by the ERASOFT in time, i.e. at least 12 hours prior to the first scheduled publication, the ERASOFT is still entitled to the contractually agreed-upon compensation even if the Online Advertising is not published or is not published on time. In case this surrogate advertising is not received in time by the ERASOFT, item 3.6 is to be applied respectively.

3.9 Further, the ERASOFT reserves the right to refuse Online Advertising from the ERASOFT’s competitors. The parties have agreed that the ERASOFT shall be entitled to a right of termination on exceptional grounds if, after conclusion of the Contract, the ERASOFT gains knowledge of circumstances that justify a refusal. In such a case Client shall have no further claims.

3.10 The ERASOFT shall also have the right to enter into agreements regarding Online Advertising with Client’s competitors.

3.11 At any time the ERASOFT is entitled to develop their own services or to have them developed on their own behalf, thereby fully or substantially substituting the contractual services of the contract partners. As far as the ERASOFT makes use of this right or intends to do so, the ERASOFT is entitled to terminate the present contract with 3 months notice to the end of the month.

3.12 The ERASOFT shall not be obligated to produce graphics and/or advertising copy. To the extent that the ERASOFT should render such services based on individual agreements, the costs for producing graphics and/or advertising copy shall be paid for separately on the basis of the prevailing the ERASOFT rates at that time.

3.13 The ERASOFT is entitled to remit the biger advertising rates of the client on product level and allocation unit for the publication to R.E.P. FILM.

 

4. Client´s Rights and Obligations

4.1 No later than three business days prior to the scheduled publication, Client shall provide the ERASOFT with the materials and information, complete and free from defects, which are necessary for the Online Advertising. Client is obligated to check the lawfulness of the materials and the type of advertising prior to their submission to the ERASOFT. Client shall warrant that the material is suitable for the agreed-upon purposes, in particular for screen display, in the various links and in the contractually agreed upon type and size.

4.2 Client undertakes to comply with the technical and content specifications pursuant to the contractual provisions. Particular specifications regarding media data shall also apply. These may be retrieved at the URL https://www.erasoft.info/, or they may be requested in hard copy from the ERASOFT.

4.3 Any and all of the ERASOFT’s services shall be subject to the precondition that the ERASOFT receive that which is necessary for the performance of the ERASOFT’s obligations hereunder in an accurate and timely manner, and that Client fulfill and/or perform any and all obligations and cooperative actions. Client shall appoint an employee as contact person and inform the ERASOFT accordingly.

4.4 The customer warrants that the online advertisement itself as well as its contents comply with any and all of the relevant legal provisions and that they particularly do not infringe any provisions of criminal or competition law and that no rights of any third party (right to bear a name, copyright, data privacy laws, etc.) is violated. If the customer is using personally identifiable data (e.g. pseudonymized profiling) from a third party for the delivery of Online Advertising through ad formats by ERASOFT, the customer is making sure that the personal data will be processed appropriate to its purpose constituted on its legal basis. In this context the customer may not infringe statutory prohibitions, morality and any third party’s rights with their form, content or the pursuit of the purpose of their online advertisement. The customer specifically commits himself to consider this within the framework of their online presence, as well as not to display any pornographic contents, neither to glorify violence or to incite to hatred between segments of the population or minority groups, not to incite to criminal offences and not to offer or allow anybody to offer services which deal with pornographic contents (e.g. nude shots, peep shows, etc.) there.

4.5 The customer is obligated to adhere to the applicable data protection provisions – specifically the European Union as well as the data protection provisions for teleservice – and to impose this obligation on their employees also.

4.5.1 Should the customer obtain or collect any data from the release of advertising media on the online offers of the ERASOFT by using specific techniques such as e.g. cookies or web-bugs, the customer warrants, that they shall adhere to the stipulations of the Law on Telemedia or the State Treaty on Broadcasting respectively, as well as the Data Protection Provisions, when ascertaining, processing and using personal data.

4.5.2 Inasmuch as the customer accrues any anonymous or pseudo-anonymous (and as such personal) data due to his access to advertising media they supplied for the online offers of the ERASOFT, then the customer may analyse those data in the framework of the respective campaign for the benefit of the actual advertiser, who commissioned the customer with releasing the respective campaign. This analysis may comprise only those anonymous and pseudo-anonymous data generated by releasing the advertisement on the online offers of the ERASOFT.

4.5.3 Furthermore the customer is enjoined from any further processing, utilization and dissemination of any and all data (anonymous and personal) beyond the respective online offers of (Contractual Partner) due to his access to those advertising media they supplied for the online offer of the ERASOFT. The customer is particularly not entitled to save those data accrued from the release of advertisements on the online offers of the ERASOFT for their own purposes and/or analyse them, use them otherwise or impart them to any third party. For example, this applies to IP addresses which are required for a basic technical functionality process of our ad delivery system. The customer has to immediately anonymize or delete such personally identifiable data. This prohibition also covers the compilation of profiles of the usage pattern of the user on the online offers of the ERASOFT and their further utilization.

4.5.4 If the customer employs the systems of any third party for the release of advertising media on the online offers of the ERASOFT, they guarantee, that the operator of the system also adheres to this agreement. The customer assures that in case of a user’s withdrawal (opt-out) future data processing will end immediately and no cookies or other recognition identifiers will be used.

4.5.5 For each and any violation of the obligations arising from item 4.5 to item 4.5.4, the customer shall have to pay a contractual penalty amounting to the tenfold price of the order, the improper utilization of data stems from. Any possible further claims for damages remain unaffected.

 

5. Granting of Rights

5.1 Client shall grant the ERASOFT the worldwide, non-exclusive exploitation rights that are necessary for unrestricted Internet use in performance of this Contract, limited to the term of this Contract, in and to the contents provided in conjunction with the Online Advertising, and in particular the advertising contents.

5.2 The granting of rights shall be limited to the term of this Contract. The exploitation rights shall expressly be granted only as non-exclusive rights, i.e. Client shall remain entitled to dispose of the rights in and to the contractual contents and materials. Upon termination of this Contract, the ERASOFT shall relinquish the exploitation rights to the contents that were provided for the purposes of this Contract, and shall either return any materials provided by Client or provide proof of their destruction.

5.3 Client warrants that Client has the right to insert the hyperlinks connected with the Online Advertising. To the extent that Client, according to Client’s Online Advertising contract with the ERASOFT, uses the product keyword placement, Client warrants that it has the right to use the specified keywords and is authorized to use such keywords in the context of the Online Advertising.

5.4 Client warrants that it has at its disposal any and all rights granted to the ERASOFT under this Contract including, but not limited to, the necessary exploitation rights under copyright and neighboring copyrights. Further, Client warrants that the personal rights or any other rights of third parties will not be infringed upon by the exploitation of the contents in conformity with the Contract.

5.5 Client shall release the ERASOFT from any third-party claims which may be asserted in conjunction with the contractual exploitation of the contents or through non-compliance with Client’s obligation pursuant to Section 4. As far as the client causes advertising services by the ERASOFT on web pages not operated by the ERASOFT, the ERASOFT is entitled to release the particular operator of these web pages also correspondingly from any third-party claims, and the Client is obligated to release the ERASOFT from claims of the particular operators of these web pages or from such third-party claims. Costs to be reimbursed shall include reasonable costs of bringing an action and/or costs of legal defense which may accrue to the ERASOFT in the enforcement of rights granted to the ERASOFT hereunder or in the defense of third-party claims. However, the ERASOFT shall notify the Client without delay of any anticipated action or legal defense, in order to give the Client the opportunity to institute proceedings against a third party and/or third parties itself.

In case of a violation of the obligations pursuant to this item, item 3.7 of these Terms and Conditions applies.

 

6. Prices and Payment Terms

6.1 To the extent that the prices are not expressly stipulated in the order form, they can be found in the regularly updated media data, which may be retrieved at the URL erasoft.info, or requested from the ERASOFT in hard copy.

6.2 In the event of price increases of more than 5% over the previous price, Client shall be entitled to terminate the Contract for exceptional grounds. Client must state its intent to exercise this right in writing to the ERASOFT within ten business days after receipt of the price change notification, otherwise the price change shall be deemed approved.

6.3 The prices published by the ERASOFT are net prices. The ERASOFT shall indicate any statutory sales tax separately.

6.4 Payment for the ERASOFT’s advertising services shall be due the first day of publication of the Online Advertising against an invoice issued by the ERASOFT. To the extent that Online Advertising is not published due to Client not fulfilling its obligations, or due to sub-section 3.6, the first day of the scheduled publication shall be decisive for the due date.

6.5 Client has to state any objections to the ERASOFT over the invoiced amount within 6 weeks after receipt of invoice in written form. Failure to object in time shall be accounted as approval. This fact shall be pointed out by the ERASOFT on every invoice.

6.6 In case an order is not executed, for reasons which the ERASOFT is not liable for or due to a justified termination without notice by the ERASOFT, the contractor has to reimburse the ERASOFT the difference between the discount granted de facto and the discount respective to the real amount of booked services.

6.7 In case of a delay or deferment of payment, interest to the amount of 8% on top of the base lending rate, or 5% on top of the base lending rate, if the customer is a consumer in terms of Civil Code, shall be charged. The ERASOFT charges, in addition to possible bank charges, a processing fee of 10.00 Euro for every back posting of a bank transfer or any cancellation of a debit entry. The customer has the right to prove a more minor damage.

6.8 The ERASOFT is entitled to verify those documents and books relevant for the accounting of payments by a third person, subjected to professional discretion, during normal business hours. In case of reasonable doubt about the accounting of the ERASOFT a verification is possible at any time. The verification has to be announced with a period of 5 working days in advance. The ERASOFT is liable for the costs of such verification, unless the verification proves a divergence of more than 3% to the disadvantage of the ERASOFT. In such a case Client has to pay the costs. This right on the part of ERASOFT shall be effective for 5 years beyond the expiration of the contract.

6.9 A rebate according to the sales discount scale is only granted on each individual order, which fulfils the requirements of the rebate scale. Any orders whose contractual conditions diverge from the standard price list erasoft.info are not eligible for rebate.

 

7. Term and Cancellation

7.1 The term of the Contract is stipulated in the sales offer and/or in the ERASOFT’s order confirmation, the latter having priority.

7.2 Client may cancel advertising orders after conclusion of the Contract. The cancellation must be in writing. The ERASOFT shall terminate publication of the Online Advertising promptly upon receipt of the cancellation.

7.3 Cancellation up to two weeks before the start of publication is possible at no cost. In the event that cancellation occurs within a shorter period of time, the ERASOFT shall be entitled to bill the following amounts:

7.3.1 for cancellation after 2 weeks before start of publication up until start of publication: 30% of the net order value;

7.3.2 for cancellation after start of publication, 50% of the net value of the ordered advertising that has not yet been published at the time that publication of the Online Advertising is discontinued. In addition the price for the already published Online Advertising shall be billed. For this billing, the discount rate for the lesser volume shall apply.

7.4 In deviation from the above provisions, a cost-free cancellation of regularly scheduled bookings shall be possible only up until two weeks prior to the publication date. A regularly scheduled booking, in contrast to bookings for dynamic advertising space that contains continually changing advertising content, shall be understood to mean such advertising space that can be published only on a certain fixed date or only at a certain advertising location, including, but not limited to, advertising space in newsletters which are sent at fixed dates, or regularly booked subpages within the Portal Page (Microsite). If a regularly scheduled booking is cancelled less than two weeks prior to the publication date, the ERASOFT shall be entitled to charge the Client 100% of the net order value unless the Client proves to the ERASOFT that the advertising space may be sold otherwise by the booked date. In the event of a replacement booking, the ERASOFT shall be entitled to bill Client for the difference between the new and the cancelled net order value plus a handling fee of 30% of the cancelled net order value.

 

8. Warranty/ Liability

8.1 In the event of defects in the Online Advertising, the ERASOFT may opt to provide either correction or replacement. Should such re-performance fail, Client may demand a price reduction or rescission of the Contract. In the event of minor defects Client shall not have the right to cancel the Contract.

8.2 Client must notify the ERASOFT in writing of any apparent defects in the Online Advertising within 5 business days from live publication of the Online Advertising; should Client fail to do so, a warranty claim shall be excluded. The timely dispatch of the notification of defects shall be deemed sufficient for keeping the deadline.

8.3 Events of force majeure which render the performance of a service and/or the fulfillment of an obligation considerably more difficult or impossible shall give the affected party the right to postpone the performance of such service and/or the fulfillment of such obligation for the duration of the force majeure events plus an appropriate recovery time. The same provisions as those governing force majeure events shall apply to industrial disputes in the parties’ own companies and/or in third-party companies. If, because of the type of disturbance, it cannot be expected that the service can be performed within a reasonable period of time, each party shall be entitled to rescind this Contract, in whole or in part, due to the part of the service not yet performed.

8.4 Client shall release the ERASOFT from any third-party claims which may be asserted in conjunction with the contractual exploitation of the contents or through non-compliance with Client’s obligation pursuant to this contractual relationship. Costs to be reimbursed shall include reasonable costs of bringing an action and/or costs of legal defense which may accrue to the ERASOFT in the enforcement of rights granted to the ERASOFT hereunder or in the defense of third-party claims. However, the ERASOFT shall notify the Client without delay of any anticipated action or legal defense, in order to give the Client the opportunity to institute proceedings against a third party and/or third parties itself.

8.5 For all other purposes, the ERASOFT shall be liable only to the extent that the ERASOFT, the ERASOFT’s agents and/or the ERASOFT’s legal representatives have acted with intent or gross negligence. This shall not apply to the extent that primary obligations to perform under this Contract have been violated by the ERASOFT, the ERASOFT’s agents and/or the ERASOFT’s legal representatives.

8.6 In the event of slight negligence, liability of the ERASOFT and/or the ERASOFT’s agents and the ERASOFT’s legal representatives for financial loss shall be excluded with respect to indirect damage, including, but not limited to consequential, unforeseeable, or atypical damage, and lost profit.

8.7 For financial loss in the event of slight negligence, the ERASOFT’s liability shall be limited to the overall amount to be paid by the Client according to Section 6.

8.8 Any legally prescribed strict liability of the ERASOFT, in particular any such strict liability arising from the Product Liability Act and/or any liability arising out of an implied warranty, shall remain unaffected by the limitations of liability delineated in sub-sections 8.4 through 8.6 above. Further, sub-sections 8.4 through 8.6 shall not apply to the ERASOFT’s liability in case of culpable injury to the Client’s life, body, and/or health.

8.9 Sub-sections 8.4 through 8.7 encompass any and all contractual and non-contractual claims resulting from this Contract and/or the use of the services and/or the ERASOFT site.

8.10 Any claims of Client against the ERASOFT arising from defective performance or defects in the Online Advertising shall become time-barred one year after the claim arose and after knowledge or grossly negligent or intentional lack of knowledge of the circumstances that gave rise to the claim. This shall not apply to claims in tort and claims which are based on the ERASOFT’s intentional conduct.

 

9. Final Provisions

9.1 Any alterations, modifications, amendments or supplements to these General Terms and Conditions must be made in writing, by facsimile or by e-mail. Failure to meet this form requirement will render any such alterations, modifications, amendments, or supplements null and void. This shall also apply to any changes and/or modifications to this sub-section.

9.2 Venue shall be the ERASOFT’s registered office to the extent that Client is a "Buyer" as defined in the Commercial Code, a public law entity, or a public special fund. The same shall apply if Client should have no domicile or habitual place of abode in the European Union at the time legal proceedings are instituted.

9.3 Client shall not be entitled to assign or transfer claims under this Contract without the ERASOFT’s prior written consent. Client’s right to set-off or retention shall be limited to uncontested claims or claims recognized by declaratory judgment.

9.4 The parties to this Contract shall not make, publish and/or otherwise make available to third parties any press information, statements to the press and/or other public statements regarding the entering into or performance of this Contract without mutual prior agreement. Irrespective thereof the ERASOFT shall have the right to make reference to the cooperation provided for in this Contract.

9.5 This Contract shall be governed by the laws of the European Union with no application whatsoever of UN sales law (CISG).

9.6 A possible invalidity of one of the stipulations contained in these Terms of Use does not affect any of the remaining stipulations therein. Invalid stipulations are to be substituted by such stipulations as are closest to the invalid stipulations in their commercial relevance. The same is to be applied in case any gaps appear which need to be filled in.

 

ERASOFT | www.EraSoft.Info

 

R.E.P. FILM - Real Entertainment Production | REPFILM.EU

 

 

Application programming and Internet services
Audiovisual media services
Software Geo Location
Promotion of implementation

 

YouTube QR Code

R.E.P. FILM | QR code & YouTube Channel - owner Erik Schmuck, DiS.

Visits & Traffic

Flag Counter